Dostawy - 600005-2020

Wyświetl widok skrócony

11/12/2020    S242

Polska-Warszawa: Sprzęt i kable telekomunikacyjne

2020/S 242-600005

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (dla przesyłek kurierskich 00-065)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szefostwo Dowodzenia i Łączności
Osoba do kontaktów: Maciej STRZEMECKI
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873187
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa węzłowych wozów kablowych WWK-10/C
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Materiałowy w Pile

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 kpl. węzłowych wozów kablowych WWK-10/C, tj. sprzętu wojskowego, który został specjalnie zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami wojska.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne - FB01

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 22 399 991,25 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca (podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we właściwej dyrektywie: nie
Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2009/18/WE: nie
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węzłowych wozów kablowych WWK-10/C, tj. sprzętu wojskowego, który został specjalnie zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami wojska i przeznaczony do użycia jako materiał wojenny – sprzętu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów. Zgodnie z brzmieniem art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przepisy rozdziału 4a stosuje się do zamówień, jeżeli ich przedmiotem są dostawy sprzętu wojskowego (w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów), rozumianego na podstawie art. 2 pkt 8a tej ustawy jako wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Z kolei według motywu 10 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jako sprzęt wojskowy należy rozumieć w szczególności typy produktów figurujące w wykazie broni, amunicji i materiałów wojennych przyjętym decyzją Rady 255/58 z dnia 15 kwietnia 1958 r. Niemniej, wykaz ten ma charakter ogólny i powinien być interpretowany szeroko, z uwzględnieniem rozwoju technologii, polityki zamówień i wymogów wojskowych, prowadzących do rozwoju nowych typów sprzętu. Państwa członkowskie mogą używać tego wykazu lub innych list, takich jak Wspólny Wykaz Uzbrojenia Unii Europejskiej, którego aktualna wersja została przyjęta przez Radę w dniu 17 lutego 2020 r. (Dz.U. UE C z 2020 r. poz. 85/01). W związku z przeznaczeniem i rolą, WWK-10/C wpisuje się w poz. ML6a Wspólnego Wykazu Uzbrojenia Unii Europejskiej jako „pojazdy wojskowe oraz pojazdy wojskowe wyposażone w uchwyty na broń, sprzęt do kładzenia min lub wystrzeliwania amunicji określonej w pozycji ML4” wraz z „Uwaga 2: Modyfikacja pojazdu naziemnego do celów wojskowych określona w podpunkcie ML6.a. obejmuje zmiany konstrukcyjne, elektryczne lub mechaniczne, związane z wyposażeniem go w co najmniej jeden z elementów składowych specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych”. Zamówienie spełnia definicję sprzętu wojskowego i dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego Wykonawcę – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie (ZDZ), których celem jest wznowienie dostaw WWK-10/C. Udzielenie zamówienia na dostawę WWK-10/C z pominięciem trybu konkurencyjnego jest uzasadnione wskazanymi poniżej okolicznościami. Węzłowy wóz kablowy WWK-10/C został wprowadzony do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) rozkazem nr 220/SG/P6 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 31 maja 2004 r. oraz posiada zaktualizowaną kartę katalogową. Jest produkowany i dostarczany do SZ RP od 2004 r. przez ZDZ, który jest jedynym producentem i dostawcą WWK-10/C. Ponadto ZDZ złożył oświadczenie, że jest twórcą oraz jedynym prawnym właścicielem dokumentacji technicznej (DT) zawierającej rozwiązania konstrukcyjne, stosowane w WWK-10/C, dzięki czemu uzyskał w 2003 r. świadectwo ochronne nr 62564 na wzór użytkowy PT (aktualnie – świadectwo ochronne nr 71011 z 1.2.2017). Oświadczył również, że nie istnieją na rynku inne podmioty mające autoryzację producenta na wytwarzanie lub sprzedaż WWK-10/C oraz że własności intelektualne, prawa autorskie i majątkowe do dokumentacji tego sprzętu nigdy nie były przeniesione na rzecz innej osoby prawnej lub fizycznej. Ciąg dalszy w sekcji VI.2.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IU/97/V-16/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2020
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 173-419153 z dnia 7.9.2020

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.8.2020
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
Adres pocztowy: ul. J. Wybickiego 3a
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-261
Państwo: Polska
E-mail: poczta@zdz.krakow.pl
Tel.: +48 126345855
Faks: +48 126345416
Adres internetowy: www.zdz.krakow.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 17 642 275,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 399 991,25 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zwiększenie dostaw jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych zdolności w Siłach Zbrojnych RP, musi się jednak wiązać z zapewnieniem pełnej kompatybilności z dotychczas eksploatowanym Sprzętem Wojskowym (SpW) w Siłach Zbrojnych RP oraz zapewnieniem właściwej eksploatacji, utrzymania sprzętu pod względem technicznym i wymaganej zamienności jego elementów. Tym samym wdrożenie innego sprzętu wymagałoby przeprowadzenia integracji obarczonej istotnym ryzykiem technicznym, którego eliminacja wymagałaby bardzo dużych nakładów kosztowo-czasowych, liczonych w latach, bez pewności osiągnięcia pełnej kompatybilności pracy. Jednocześnie SZ RP nie posiadałyby odpowiedniego wyposażenia i występowałyby trudności w zestawianiu stosownych łączy, co miałoby negatywny wpływ na wykonywanie zadań przez jednostki wojskowe.
Węzłowe wozy kablowe WWK-10/C wykorzystywane są do budowy infrastruktury kablowej polowych sieci teleinformatycznych, zapewniających szybką i efektywną transmisję danych pomiędzy użytkownikiem końcowym a węzłami dostępowymi funkcjonujących systemów. W związku z istotnością tego SpW dla działań prowadzonych przez SZ RP funkcjonuje rozbudowany system logistyczny, umożliwiający wsparcie procesu eksploatacji WWK 10/C. Zmiana Wykonawcy i pozyskanie innego WWK-10/C powodowałoby konieczność dodatkowego rozbudowywania tego systemu, co byłoby procesem bardzo kosztownym i czasochłonnym. Pozyskiwanie innych WWK 10/C, zbudowanych w oparciu o inną niż dotychczas stosowaną bazę aparaturową, tj. od Wykonawcy innego niż dotychczasowy, zobowiąże Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, a w konsekwencji doprowadzi do braku zachowania kompatybilności sprzętowej i informacyjnej, a tym samym braku możliwości włączenia do systemu obecnie już funkcjonującego. Natomiast zwiększenie dostaw przedmiotowego SpW zapewni płynne osiągnięcie bieżących wymagań i poszerzenie zdolności systemu przez zapewnienie jednolitości sprzętowej. Z kolei użytkowanie różnych typów WWK-10/C stwarza niebezpieczeństwo braku niezawodnej łączności oraz niemożności wymiany elementów pomiędzy wozami w sytuacji bojowej. Zmiana Wykonawcy obarczona jest również istotnym ryzykiem braku możliwości wsparcia wojskowymi polowymi kablami w zakresie podłączenia do wybudowanych przez operatorów korporacyjnych punktów dostępowych do sieci telekomunikacyjnej w kraju na potrzeby SZ RP podczas sytuacji szczególnego zagrożenia, w tym sytuacji kryzysowych, osiągania gotowości do podjęcia działań i w czasie działań wojennych.
Należy też zauważyć, że wprowadzenie w SZ RP innego WWK-10/C, poza wskazanymi powyżej trudnościami technicznymi i brakiem kompatybilności samego sprzętu, spowodowałoby istotne trudności w wymienności obsad tego sprzętu, gdyż rodziłoby to ryzyko potencjalnych błędów i pomyłek w użytkowaniu, co bezpośrednio mogłoby się przełożyć na zagrożenie nie tylko dla niezawodnego zapewnienia łączności, ale również dla zdrowia, a nawet życia żołnierzy.
Wobec wskazanych powyżej trudności technicznych, jakie mogłaby spowodować zmiana Wykonawcy, nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia nie przekraczał 5 lat, zgodnie z art. 131h ust. 7 pkt 1 ustawy Pzp.
W związku z powyższym spełnione są przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 131h ust. 6 pkt 4 i ust. 7 pkt 1, w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.12.2020