W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 600133-2019

18/12/2019    S244    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: System poczty elektronicznej

2019/S 244-600133

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Anuszkiewicz, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Sekcja Zamówień i Kontroli, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV piętro
E-mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl
Tel.: +48 717779093

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.cui.wroclaw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wsparcia i licencji Domino

Numer referencyjny: CUI-DNZ.320.36.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48811000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) w ramach zamówienia podstawowego dostawa / udzielenie licencji oraz odnowienie subskrypcji i wsparcia (tzw. software subscription and support renewal) producenta / twórcy oprogramowania dla posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie oraz zakup nowych wraz ze wsparciem (tzw. SW subscription&support 12 months), których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;

b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji dostawa licencji CAL wraz ze wsparciem (HCL Lotus Domino Enterprise Client Access License AU LIC + SW S&S 12 MO) producenta / twórcy oprogramowania na oprogramowanie, których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 794 445.35 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) w ramach zamówienia podstawowego dostawa / udzielenie licencji oraz odnowienie subskrypcji i wsparcia (tzw. software subscription and support renewal) producenta / twórcy oprogramowania dla posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie oraz zakup nowych wraz ze wsparciem (tzw. SW subscription &support 12 months), których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;

b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji dostawa licencji CAL wraz ze wsparciem (HCL Lotus Domino Enterprise Client Access License AU LIC + SW S&S 12 MO) producenta / twórcy oprogramowania na oprogramowanie, których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

Prawo opcji polegać będzie na dostawie licencji CAL wraz ze wsparciem (HCL Lotus Domino Enterprise Client Access License AU LIC + SW S&S 12 MO), o których mowa powyżej, w ilości nie mniejszej niż 2 185 licencji CAL i nie większej niż 3 085 licencji CAL (zamówienie jednorazowe przesłane na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy podany w umowie).

Zasady składania zamówienia na dostawę licencji objętych prawem opcji opisane zastały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym: w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w załącznikach do umowy (w szczególności w Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia) oraz zgodnie z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena K1 – wartość brutto zamówienia podstawowego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Cena K2 – wartość brutto ceny jednostkowej za 1 szt. licencji za realizację prawa opcji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy K3 / Waga: 40
Cena - Waga: K1+K2=60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa licencji CAL wraz ze wsparciem (HCL Lotus Domino Enterprise Client Access License AU LIC + SW S&S 12MO) producenta / twórcy oprogramowania na oprogramowanie, których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

Prawo opcji polegać będzie na dostawie licencji CAL wraz ze wsparciem (HCL Lotus Domino Enterprise Client Access License AU LIC + SW S&S 12 MO), o których mowa powyżej, w ilości nie mniejszej niż 2 185 licencji CAL i nie większej niż 3 085 licencji CAL (zamówienie jednorazowe przesłane na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy podany w umowie).

Zasady składania zamówienia na dostawę licencji objętych prawem opcji opisane zastały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku prawa opcji dostawa licencji CAL wraz ze wsparciem nastąpi w terminie wskazanym w ofercie licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamówienie dotyczące prawa opcji, o ile Zamawiający skorzysta z tego prawa, zostanie złożone najpóźniej do dnia 20.12.2019 r.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wpisany w pkt II.2.7) okres obowiązywania zamówienia oznacza okres świadczenia wsparcia (software subscription and support) dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji, tj. od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Termin wykonania zamówienia jest podany w dziale VI SIWZ. Termin dostawy jest kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i został opisany w dziale XV SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483152
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zakup wsparcia i licencji Domino

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIS2 Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Metalowców 25
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 54-156
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 297 360.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 794 445.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania zostały określone w dziale X SIWZ.

3. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Zamawiający będzie wymagał oświadczeń i dokumentów wskazanych w dziale VIII SIWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 4 i 5 powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

9. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019