Доставки - 600145-2019

18/12/2019    S244

България-София: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2019/S 244-600145

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова, Николай Панайотов
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/58
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура

II.1.2)Основен CPV код
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух (ККАВ) се регламентира със Заповед № 66 от 28.1.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която се определят броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата за измерване. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна и автоматична апаратура, поместена в стационарни и мобилни автоматични станции, ръчни пунктове, а също така и в OPSIS системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област). В инструкциите за работа с отделните видове апарати производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна.

Настоящата обществена поръчка се сключва под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП - при неосигурено финансиране.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 638 334.50 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори MLU

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консумативи за анализатори MLU включва:

1. Сервизен комплект — детекторен кит SO2/H2S 100A/101A, включващ UV филтър (рестриктор) 214Nm UV детектор комплект — бр./оп. 2.

2. Сервизен комплект — детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A, включващ вакум помпа — 1 бр.; кикер за разделяне на газове — 1 бр.; нагревател за оптична камера на РМТ — 1 бр.; орифиси за конвертор 10 misla — опаковка 1.

3. Тефлонов шлаук 6/4 милиметъра — 100 м — опаковка 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за имисионен и емисионен контрол, модели Thermo, Ecophysics, JUM, SICK, Analitica Strumenti, Orion, KFN, BUHLER и Derenda

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Сервизен комплект консумативи за анализатор Thermo Sharp 5030; буферни батерии LR14 за HV буфер – комплект от 6 бр.; защитен филтър на помпа, P/N KT169001024; ламели на помпа, 5 бр. P/N KT169001023; изходна клапа с филтър на помпа за SHARP 5030, P/N 10930208 Filter Tape (42 meter roll length), P/N FH111

2. Сервизен комплект консумативи за NOx анализатор Thermo Scientific 42i кит за помпа, P/N 107751-00 DFU филтър, P/N 10930152 филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 — пакет/25 бр. O-пръстен за капиляри, P/N 4800 — пакет/10 бр. O-пръстен, P/N 9212 — пакет/5 бр.; вентилатор за външна помпа Mechatronics, P/N 10940031 и т.н. съгласно обявлението за поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура Environment S.A., Tecora и LAND

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и количеството на необходимите за доставяне консумативи са детайлно описани в техническата спецификация и обявлението за поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за апаратура Syntech Spectras BTX, OPSIS и Teledune

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Естеството и количеството на консумативите, необходими за доставяне, са детайлно описани в техническата спецификация на възложителя и в обявлението за откриване на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори Horiba

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Необходимите за доставяне консумативи са детайлно описани в обявлението за поръчка, както и в техническата спецификация на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 138-339312
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3828
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на консумативи за анализатори MLU

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Софилко“ ООД
Национален регистрационен номер: 040762738
Пощенски адрес: бул. „Вардар“, бл. 65, вх. Д
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: office@sophilco.com
Телефон: +359 29200131
Факс: +359 29291915
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 17 720.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 952.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3826
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за имисионен и емисионен контрол, модели Thermo, Ecophysics, JUM, SICK, Analitica Strumenti, Orion, KFN, Buhler и Derenda

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Орион Инвайърмент“ ООД
Национален регистрационен номер: 200616325
Пощенски адрес: жк „Интерпред-СТЦ“, бул. „Драган Цанков“ № 36
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Електронна поща: info@orion-environment.bg
Телефон: +359 29712146
Факс: +359 29733196
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 74 726.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 74 700.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3844
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура Environment S.A, Tecora и LAND

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лабексперт“ ООД
Национален регистрационен номер: 175194011
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 268, ет. 3, офис 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1839
Държава: България
Електронна поща: sales@labexpert.bg
Телефон: +359 28750221
Факс: +359 28750221
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 336 403.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 335 533.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3831
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на консумативи за апаратура Syntech Spectras BTX, OPSIS и Teledyne

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лабконсулт“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131086688
Пощенски адрес: бул. „Андрей Ляпчев“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1799
Държава: България
Електронна поща: office@labconsult.bg
Телефон: +359 29743048
Факс: +359 29753092
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 79 504.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 79 504.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3827
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на консумативи за газанализатори Horiba

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Це Це Ес — България“ ООД
Национален регистрационен номер: 040329224
Пощенски адрес: бул. „Константин Величков“ № 149-151, ет. 1, офис 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: ccsbg@ccsbg.com
Телефон: +359 28220186
Факс: +359 28220106
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 131 647.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 131 645.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2019