W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 600190-2019

18/12/2019    S244    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Serwery

2019/S 244-600190

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/313/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej katarzyna.drzazga@pwr.edu.pl
E-mail: katarzyna.drzazga@pwr.edu.pl
Tel.: +48 713204148

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja zasobów KDM we Wrocławskim Centrum Sieciowo – Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej - Zadania

Numer referencyjny: ZP/BZP/313/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja zasobów KDM we Wrocławskim Centrum Sieciowo – Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej. Zamawiający określił przedmiotową dostawę w dwóch Zadaniach:

1.1. Zadanie nr 1: Dostawa elementów do rozbudowy posiadanej biblioteki taśmowej Quantum i6000 obejmująca:

• cztery sztuki napędów LTO-7

• 200 taśmami LTO-7

• 30 taśm czyszczących

• licencja „Capacity On Demand” na dodatkowe 100 taśm

Oraz dostawa w ramach prawa opcji:

• sześć sztuk napędów LTO-7 w pakietach po dwa

• 600 taśm LTO-7 w pakietach po 100

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.

1.2. Zadanie nr 2: Dostawa serwerów dyskowych i szaf serwerowych dla KDM WCSS obejmująca:

• jeden serwer dyskowy

• 3 szafy serwerowe

Oraz dostawa w ramach prawa opcji:

• dwa serwery dyskowe

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się się w Załączniku nr 3.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 619 452.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: Dostawa elementów do rozbudowy posiadanej biblioteki taśmowej Quantum i6000

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32582000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Wrocławska (PWr) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), bud. D-21, p. 311, pl. Grunwaldzki 11

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zadanie nr 1: Dostawa elementów do rozbudowy posiadanej biblioteki taśmowej Quantum i6000 obejmująca:

• cztery sztuki napędów LTO-7

• 200 taśmami LTO-7

• 30 taśm czyszczących

• licencja „Capacity On Demand” na dodatkowe 100 taśm

Oraz dostawa w ramach prawa opcji:

• sześć sztuk napędów LTO-7 w pakietach po dwa

• 600 taśm LTO-7 w pakietach po 100

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.

Kod CPV: 30233120-8 Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych

32582000-6 Nośniki danych

2. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska (PWr) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), bud. D-21, p. 311, pl. Grunwaldzki 11

3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

4. Termin realizacji zamówienia podstawowego: do 18.12.2019 r.

Termin realizacji zamówień opcjonalnych: do 6 tygodni od dnia doręczenia zamówienia do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.

Realizacja przedmiotu zamówienia z zakresu opcji Umowy będzie następować sukcesywnie przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowym zapotrzebowaniem Zamawiającego, określonym w Zamówieniu.

5.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe zamówienie) dla danego Zadania. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu.

6.Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 36 -miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji jest liczony od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w Załączniku nr 7 do umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

7.W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia innego niż przedmiot zamówienia/jego element gotowy dostępny na rynku, którego parametry

I funkcjonalność Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą dowolnych ogólnodostępnych środków (np. foldery, katalogi, strony internetowe producenta), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić m.in. specyfikację techniczną poszczególnych „podzespołów”/elementów oferowanego przedmiotu zamówienia, katalogi, foldery producenta, które będą potwierdzać spełnienie wymagań Zamawiającego.

8.Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce i ma pochodzić bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji.

9. Zamawiający, po stwierdzeniu ważności ofert, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

PRAWO OPCJI:

1. W ramach niniejszego postępowania (dla Zadania nr 1 i 2) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 3.1 i 3.2 do SIWZ oraz Załącznika nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Dostawa w ramach prawa opcji dla Zadania nr 1 obejmuje:

• sześć sztuk napędów LTO-7 w pakietach po dwa

• 600 taśm LTO-7 w pakietach po 100

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:

Zadanie nr 1: 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: Dostawa serwerów dyskowych i szaf serwerowych dla KDM WCSS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Wrocławska (PWr) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), bud. D-21, p. 311, pl. Grunwaldzki 11

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zadanie nr 2: Dostawa serwerów dyskowych i szaf serwerowych dla KDM WCSS obejmująca:

• jeden serwer dyskowy

• 3 szafy serwerowe

Oraz dostawa w ramach prawa opcji:

• dwa serwery dyskowe

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Kod CPV: 48820000-2 Serwery

31213300-5 Szafy kablowe

2. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska (PWr) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), bud. D-21, p. 311, pl. Grunwaldzki 11

3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

4. Termin realizacji zamówienia podstawowego: do 18.12.2019 r.

Termin realizacji zamówień opcjonalnych: do 6 tygodni od dnia doręczenia zamówienia do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.

Realizacja przedmiotu zamówienia z zakresu opcji Umowy będzie następować sukcesywnie przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania Umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowym zapotrzebowaniem Zamawiającego, określonym w Zamówieniu.

5.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe zamówienie) dla danego Zadania. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferowanych produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie, wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu.

6.Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 36 -miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji jest liczony od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w Załączniku nr 7 do umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

7.W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia innego niż przedmiot zamówienia/jego element gotowy dostępny na rynku, którego parametry

I funkcjonalność Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą dowolnych ogólnodostępnych środków (np. foldery, katalogi, strony internetowe producenta), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić m.in. specyfikację techniczną poszczególnych „podzespołów”/elementów oferowanego przedmiotu zamówienia, katalogi, foldery producenta, które będą potwierdzać spełnienie wymagań Zamawiającego.

8.Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce i ma pochodzić bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji.

9. Zamawiający, po stwierdzeniu ważności ofert, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

PRAWO OPCJI:

1. W ramach niniejszego postępowania (dla Zadania nr 1 i 2) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 3.1 i 3.2 do SIWZ oraz Załącznika nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna.

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Dostawa w ramach prawa opcji dla zadania nr 2 obejmuje:

• dwa serwery dyskowe

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:

Zadanie nr 2: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 190-461639
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1: Dostawa elementów do rozbudowy posiadanej biblioteki taśmowej Quantum i6000

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comtegra S.A.
Adres pocztowy: Puławska 474;
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 390 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 376 248.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2: Dostawa serwerów dyskowych i szaf serwerowych dla KDM WCSS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spinel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Podwale 75
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-449
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 230 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 204.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Forma oferty:

2.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim,

2.2. oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp w tym jednolity dokument (JEDZ), sporządza się,pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Oferta musi składać się z:

3.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ (odpowiednio sekcja III niniejszego ogłoszenia);

3.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ;

3.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 10 rozdziału XI SIWZ (jeżeli dotyczy);

3.5. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 2a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jw.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019