Usługi - 600337-2019

18/12/2019    S244

Polska-Kraków: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2019/S 244-600337

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Szymański, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 126303408
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, Zespół Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Racławicka 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Szymański, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, Zespół Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@umwm.pl
Tel.: +48 126303408
Faks: +48 126303158
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz małopolskich inteligentnych specjalizacji w 2020 r.

II.1.2)Główny kod CPV
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz małopolskich inteligentnych specjalizacji w 2020 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
92111200 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
72400000 Usługi internetowe
79810000 Usługi drukowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz małopolskich inteligentnych specjalizacji w 2020 r.

— przygotowanie koncepcji strategicznej, koncepcji kreatywnej, koncepcji działań z influencerami i ambasadorem, koncepcji działań na portalach społecznościowych oraz planu mediów,

— prace projektowe i produkcyjne (grafika, druk),

— działania z influencerami i ambasadorem,

— działania na portalach społecznościowych,

— działania bezpośrednie,

— realizacja materiałów filmowych,

— działania reklamowe w mediach (internet, prasa, outdoor).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
04/02/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
04/02/2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019