Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 600519-2021

24/11/2021    S228

Polska-Bolesławiec: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 228-600519

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
Adres pocztowy: Dolne Młyny 23
Miejscowość: Bolesławiec
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-700
Państwo: Polska
E-mail: i.smarzych@mzgm.boleslawiec.pl
Tel.: +48 756440924
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzgm.boleslawiec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=111086
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – II postępowanie

Numer referencyjny: 6.DEK.ZP.2021.IS
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. jest utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości poza sezonem zimowym wszystkich dróg i ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych i schodów terenowych na terenie miasta Bolesławiec, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bolesławiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. jest utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości poza sezonem zimowym wszystkich dróg i ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych i schodów terenowych na terenie miasta Bolesławiec, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącej ZAŁĄCZNIK A do specyfikacji (SWZ), zawierający:

- Załącznik nr 9 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w tym:

- Załącznik nr 1 do OPZ - Utrzymanie zimowe - wykaz dróg,

- Załącznik nr 1A do OPZ - Utrzymanie zimowe - wykaz dróg wg kat. utrzymania,

- Załącznik nr 2 do OPZ - Utrzymanie zimowe - wykaz chodników, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych wg kat. utrzymania,

- Załącznik nr 3 do OPZ - Wykaz zatoczek autobusowych,

- Załącznik nr 4 do OPZ - Wykaz schodów terenowych do ręcznego odśnieżania w dni wolne od pracy,

- Załącznik nr 5 do OPZ - Wykaz terenów miejskich - pozimowe sprzątanie,

- Załącznik nr 6 do OPZ - Wykaz ulic, placów, chodników i alejek parkowych wg częstotliwości sprzątania w okresie OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2023 r.,

- Załącznik nr 7 do OPZ - Przedmiar robót - kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 8 do OPZ - Wykaz ulic i terenów do sprzątania w czasie trwania imprez miejskich i po ich zakończeniu,

- Załącznik nr 9 do OPZ - Wykaz tablic informacyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

ePUAP: /MZGMBoleslawiec/domyslna - Zamawiający zaleca po wpisaniu Zamawiającego na ePUAP, sprawdzenie adresu skrzynki ePUAP, tak aby oferta została wysłana prawidłowo.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

- aktualny wpis do BDO odnośnie transportu odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na całorocznych (okres ciągły 12 miesięcy) kompleksowych pracach na terenie miejskich dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie pracami, w tym - kierownikiem prac – osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem osób oraz nadzorujący pracę sprzętu.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem w celu realizacji zamówienia, w tym:

a) ciągnikiem kołowym (3 szt.),

b) przyczepą ciągnikową (3 szt.),

c) samochodem samowyładowczym do 5 ton (1 szt.),

d) kosiarkami spalinowymi (2 szt.),

e) piłami motorowymi (2 szt.), dmuchawami (3 szt.),

f) zamiatarką do zamiatania ulic (1 szt.),

g) zamiatarka do zamiatania chodników (1 szt.),

h) samojezdnym sprzętem do mycia ulic (1 szt.),

i) piaskarko-solarką (4 szt.),

j) pługiem do odśnieżania (5 szt.),

k) solarką do likwidacji gołoledzi (1 szt.)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegóły określone w pkt 13.2 SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313;

(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, nazwę i nr postępowania)

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec;

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021