TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 600539-2022

31/10/2022    S210

Danmark-Aarhus: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning

2022/S 210-600539

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail: Camf@aarhus.dk
Telefon: +45 41862309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef8378f4-e7f7-4d7c-874e-196c1ac43936/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef8378f4-e7f7-4d7c-874e-196c1ac43936/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef8378f4-e7f7-4d7c-874e-196c1ac43936/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef8378f4-e7f7-4d7c-874e-196c1ac43936/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ladestandere til Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb, opstilling og drift af ladestandere til elbiler i Aarhus Kommune

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31600000 Eludstyr
31610000 Elektrisk udstyr til motorer og køretøjer
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
31681000 Elektrisk tilbehør
34144900 El-køretøjer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune og opland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med den grønne omstilling, har Aarhus Kommune de kommende år et stort behov for etablering af ladefaciliteter med henblik på den kommunale flåde. Udbuddet omfatter derfor levering af ladepunkter til Aarhus Kommune.

Der udbydes en rammeaftale for komplet etablering af 22kW AC ladestandere (ladebokse). Leverandøren skal stå for al etablering og administration for ladepunkter inkl. eventuel ny forsyning fra forsyningsselskabet. Ligeledes skal leverandøren stå for service, vedligehold, administration og refundering af afgifter.

Da Aarhus Kommune er magistratsopdelt, vil der være forskellige kontaktpersoner i forbindelse med nye etableringer, hvorved leverandøren skal kunne bistå rådgivning og stå for al administration i forbindelse med etableringer af nye ladepunkter.

Ladepunkterne skal etableres på Aarhus Kommunes adresser i hele Aarhus Kommune. Etableringsadresserne er ved offentliggørelsen af udbuddet, kun kendte i et begrænset omfang.

Nærværende udbud vedrører ikke ladestandere for offentlige vejarealer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Besvarelse af cases / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges i op til 2 år på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Har en positiv egenkapital

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 3 referencer.

For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.

Ved en lignende levering forstås opsætning af 20 ladestandere til køretøjer. Minimum en af referencerne skal omfatte installation og drift af ladestandere(-bokse) til køretøjer, hvor leverandøren har stået/står for al rådgivning, etablering og drift af ladestandere herunder opdeling og kanalisering af betalinger fra opladninger og serviceabonnementer samt modtagere af refundering af afgifter fra SKAT, ligeledes tilbagebetaling af strøm til installationsejer. Ladeudbyderen skal desuden have stået/stå for al etablering og administration i forbindelse med etablering af ladestandere(-boksene).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives 3 referencer, hvor der er realiseret en omsætning.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

For bl.a. at understøtte FN’s Verdensmål og FN’s Global Compact forpligtiger Aarhus Kommune sine leverandører til som en del af Aftalen at overholde en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse bestemmelser med tilhørende opfølgning, herunder dokumentation samt sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af bestemmelserne følger af aftalebilag 1 - CSR kontraktbilag.

Leverandøren er forpligtet til at tegne relevant produkt- og erhvervsansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele aftaleperioden. Forsikringen skal mindst dække indtil 10 mio. danske kr. pr. skade.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Den længere løbetid begrundes i leverandørens indtjeningsperiode vil blive afkortet som følge af tid, der skal bruges på udvikling af det fremtidige samarbejde samt det store arbejde i at opsætte og koordinere betalinger, elmålere og adresser.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/11/2022
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/11/2022
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Såfremt der stadig er behov for ladestandere i Aarhus Kommune, vil rammeaftalen blive udbudt ved aftalens udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er en vis usikkerhed om, hvad den endelige omsætning på rammeaftalen vil være i den maximale aftaleperiode på 6 år, idet det er usikkert, hvad det reelle behov er, fordi det er usikkert, hvor mange ladestandere Aarhus Kommune reelt har behov for.

Ordregiver forventer ikke, at omsætningen vil overstige 25,2 mio. kr., hvilket således er aftalens maximale værdi.

Den maximale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maximale aftaleperiode på 6 år tillagt en buffer på 20%.

Den maximale værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Hvis dette maksimum nås i løbet af rammeaftalens løbetid (på maximalt 6 år) vil rammeaftalen have udtømt sin virkning, og vil således automatisk ophøre.

Hvis Aarhus Kommunes træk på rammeaftalen samlet set når det maksimale forbrug på rammeaftalen, jf. ovenfor, er Aarhus Kommune berettiget til at udvide rammeaftalens maximale forbrug inden for den ændringsadgang, der følger af udbudslovens §§ 178 – 184.

Leverandøren er i denne situation alene berettiget til at modsætte sig en sådan udvidelse af rammeaftalen, såfremt Leverandøren kan dokumentere en væsentlig økonomisk skadevirkning som følge heraf eller en afgørende ændring af de med rammeaftalen forbundne risici.

Der indhentes dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakt med. Tilbudsgiveren skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en frist, der meddeles af Aarhus Kommune. Hvis dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:

• Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed

• Afgivet for en notar

• Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere, udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet.

Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er).

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrunde.

• § 137, stk. 1, nr. 1-nr. 6

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2022