Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Строителство - 600567-2020

14/12/2020    S243

България-гр. София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2020/S 243-600567

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Китина
Електронна поща: i.kitina@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323875
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/77402
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/77402
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м“

II.1.2)Основен CPV код
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително-монтажни работи, в пълно съответствие с техническа спецификация — Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път — подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м.

2. Контактна мрежа — цялостна подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал. 1., т. 1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 936 512.50 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Междугарието на гари Русе разпределителна и Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително-монтажни работи, в пълно съответствие с техническа спецификация — Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Участъците от км 0+823 (НС2 Русе разпределителна) до км 2+151 с дължина 1 328 метра, от км 2+184 до км 10+205 (НС2 гара Образцов Чифлик) с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1 от км 2+151 до км 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик.

Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят и възстановят.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път — подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м.

2. Контактна мрежа — цялостна подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Дейностите по железния път не предполагат засягане съоръженията на сигнализация и телекомуникация и на този етап не се предвиждат ремонтни мероприятия за тях. Възложителят ще предостави цялата налична информация за кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър, които задължително да се отразят в проекта. Проектните разработки трябва да се съобразят с кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър така, че да не засягат тези съоръжения. При доказана невъзможност проекта трябва да даде решение за тяхното опазвани или преместване.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1 435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие.

Отсечките, за които е необходимо механизирано подновяване са:

От км 0+823 до км 2+151 и от км 2+184 до км 10+205 с обща дължина 9 349 метра. От тях са констатирани 5 800 метра с единични неизправности, на които трябва да се обърне внимание, което е 62 % от общата дължина, както следва по участъци:

Първи участък от км 0+823 до км 2+151 с дължина 1 328 м — 30 % от дължината са констатирани единични неизправности — вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Втори участък от км 2+184 до км 10+205 с дължина 8 021 м — 70 % от дължината са констатирани единични неизправности — вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал. 1., т. 1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на работен проект по всички части (Ксрпр) / Тежест: 3
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (Ксрсмр) / Тежест: 17
Цена - Тежест: 80 (Кф)
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 936 512.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 260
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Комплексна оценка — 100 т.: КОi = Кфi + Ксрi; Кфi =[ЦПмин / ЦПi]*80; Ксрi — Срок за изпълнение на поръчката — 20 т. (Ксрi =Ксрпрi + Ксрсмрi); срок за изготвяне на проекта — Ксрпрi = (Кпрмин/Kпрi) * 3; срок за изпълнение на строително-монтажните работи — Ксрсмрi = (Ксмрмин/Kсмрi) * 17.

Прогнозната стойност е с включени 10 % от стойността на СМР непредвидени разходи.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: „Годност“ на част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

2. За доказване съответствието с критерия се представя следния документ: удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т. 1 от ЗКС.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е реализирал през последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по подт. 1. се доказва от обединението участник, а по подт. 2 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ на част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

3. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.1. По т. 1. — един или няколко от следните документи:

— удостоверения от банки,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот, по образец.

3.2. По т. 2 — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, или еквивалент.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал. 1., т. 1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1. — участникът трябва да е реализирал минимален общ в размер на 6 000 000,00 BGN без ДДС;

По т. 2 — участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.): проектиране за строежи първа категория — 300 000 BGN и строителство за строежи първа категория — 600 000 BGN.

Продължава от поле ІІІ.1.3) Изисквано мин. ниво:

Посочените „Други експерти“, следва да притежават опит, минимум 2 (две) години като такива на обекти свързани с ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или подновяване, и/или механизиран среден ремонт на обекти от железопътната инфраструктура за съответната област (железен път, контактна мрежа). Участникът декларира/посочва професионалния опит на лицата, като заемана длъжност, период на заемане (месец и година). Не се допуска съвместяване на функциите на две или повече позиции от едно лице.

За чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

За чуждестранните лица, установени в държава извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, Възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационни степени и професионална квалификация, съгласно законодателството на държавата в който са установени, при условие, че са спазени изискванията за признаване на дипломи и професионални квалификации посочени в Закон за висшето образование и Закон за признаване на професионалните квалификации.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: баластопресевна машина — 1 бр.; баластопланировъчна машина — 1 бр.; траверсоподбивна машина — 2 бр.; хопердозаторни вагони — 10 бр.; машини за механизирано демонтиране и полагане на железен път — 1 бр. комплект; вагони за превоз на материали за релсотраварсова скара — 10 бр.; булдозер — 1 бр. Забележка: за позиция „Машини за механизирано демонтиране и полагане на железен път — 1 бр. комплект“ комплекта трябва да съдържа, съответна механизация, която да може едновременно да извършва демонтаж на стария и полагане на новия железен път (релсотраверсова скара) в рамките на даденият влаков или влаков и електрически „прозорец“. Горепосочените машини да се индивидуализират с марка, модел и собственик. На основание чл. 180а от Наредба 58/2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, за нетяговия подвижен жп състав — „Хопердозаторни вагони“ и „Вагони за превоз на материали за релсотраверсова скара“, участникът следва да посочи Европейски номер на возило (EVN), лице отговорно за поддръжката и данни за вписване в Националния регистър на возилата по чл. 61 от Наредба № 57 или в националния регистър на возилата на друга държава членка на Европейския съюз, или международен договор, по който Република БЪЛГАРИЯ е страна.

4. Участникът да има: внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация проектиране и строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура; внедрена система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват на сертификация, проектиране и строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 г. от датата на подаване на офертата. Под „сходен“ се разбира ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на 5 км електрифициран железен път с цялостна подмяна на стълбовната линия и контактна мрежа (КМ) по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ). За „изпълнена дейност за строителство“ се приема, тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнена дейност за строителство. Участникът може да се позове на строителство, което е изпълнил като изпълнител (член на обединение) или подизпълнител на изпълнените СМР, при спазване на горните условия. В случай, че участникът се позовава като член на обед-е следва да декларира №/дата на договор, разделителен протокол и т.н. съдържащ дяловото участие и отговорностите на страните в обед-то, разпределение на изпълнението по видове СМР м/у страните за част „Железен път и съоръжения“ и за част КМ, за всеки от обектите, който е посочен като изпълнен. Изпълненото стр-во да обхваща основните дейности по изграждането на строежа, които да са сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

4. Участникът трябва да прилага: системи за управлението на качеството или еквивалент и системи или стандарти за опазване на околната среда или еквивалент, с обхват на сертификация предмета на поръчката. Ако уч-т е обед-е,което не е ЮЛ, съответствието с критерия за подбор (КП) по т. 1, 2 и 3 се доказва от обед-то участник, а по т. 4 от всяко от лицата, вкл. в него, което ще изпълнява съотв. дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в док-та/д-ра за създаване на обед-то. Когато уч-т е посочил, че ще използва подизпълнители, подиз-те трябва да отговарят на КП съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от проц-та. Когато уч-т предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съотв. изисквания на КП, за доказването на които уч-т се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от проц-та. При подаване на оф., съотв-то с критерия се посочва в раздели В и Г на част IV от еЕЕДОП. За доказване: списък, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по обр. № 9; списък съгл. чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, по обр. № 10; Декларация съгл. чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП по обр. № 11; сертификати, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 10 във вр. с ал. 3—5 от ЗОП. Въз-т приема еквив. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. Документите се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението, с определена професионална компетентност, както следва: ръководител на проекта: образование и професионална квалификация (ОПК): най-малко бакалавър, професионална квалификация (ПК) строителен инженер. Професионален опит (ПО): мин. 1 завършен обект при изпълнението, на който е участвал като ръководител, заместник ръководител или организатор при изпълнението на проект/обект в сферата на ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на обекти от ЖИ по смисъла на ЗЖТ. Забележка: посочва се проекта/обекта, мястото, вида и обема и датата, на която е приключило изпълнението, както и № и дата на документа за завършено образование (степен и професионална квалификация), учебно заведение. За „завършен обект“ се приема обект, одобрен и приет от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността. Проектантски екип — проектант/и с пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответните части от проекта, съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7—9 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация съгласно чл. 10 от ЗКАИИП, които следва да притежават удостоверения за съответната част: удостоверения за: ППП геодезия и приложна геодезия за проектанта по част „Геодезия“; ППП транспортно строителство и транспортни съоръжения (с професионална квалификация строителен инженер по транспортно строителство) за проектанта/тите по съответните части на проекта; ППП — (професионална квалификация електроинженер) електрическа за проектанта/ите по съответните части на проекта. Забележка: посочва се актуално удостоверение за ППП с № и дата на издаване за съответната част на проекта. Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд: ОПК: средно образование и завършено обучение (курс) по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗЗБУТ. Други експерти: технически ръководител за работите по железния път — 1 бр. и технически ръководител за работите по контактна мрежа — 1 бр. Посочените лица в „Други експерти“ следва да притежават валидни удост-я за успешно издържан изпит по чл. 5, ал. 1 на Наредба № 56/14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите. Посочва се: №, дата на издаване и валидност на удост-та за успешно издържан изпит по чл. 5, ал. 1 на Наредба № 56. Техническият ръководител за работите по железен път следва да притежава валидно удост-е за придобита III квалиф. група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение до 1 000V, съгл. чл. 15, ал. 1 от „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или еквивалент. Техническият ръководител за работите по контактна мрежа следва да притежава валидно удост-е за придобита V квалиф. група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1 000V, съгласно чл. 15, ал. 2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ или еквивалент.

Продължава в поле ІІІ.1.3) Изисквано мин. ниво.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Предвижда се авансово плащане. Плащанията ще се извършват по междинни плащания и окончателно плащане.

Съгласно условията на чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора започва, съответно сроковете за изпълнение на възложените работи започват да текат, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/02/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/02/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице (ЮЛ) по чл. 10 ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на наст. общ. поръчка. Документът трябва да съдържа и:

1. правата и задълженията на участниците в об-то;

2. разпределението на отговорността м/у членовете на об-то;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на об-то. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява об-то за целите на общ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в об-то поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. Всеки член на об-то, което не е ЮЛ, подизп-те и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с крит. за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Ако участникът е об-е, което не е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в об-то. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към об-то, еЕЕДОП се подава и за об-то. Отделен еЕЕДОП се представя за подизп-те и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се представят при усл. на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на об-то, което не е ЮЛ, от подизп-те и от третите лица, ако има такива. При сключване на д-ра, участникът, определен за изпълнител, представя документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. Органите в Република БЪЛГАРИЯ, от които участниците могат да получат информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки — НАП, ел. адрес: www.nap.bg, опазване на околната среда — МОСВ, ел. адрес: www.moew.government.bg; закрила на заетостта — АЗ, ел. адрес: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната — ИА — ГИТ, ел. адрес: www.gli.government.bg. При сключване на д-ра, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на д-ра в размер на 5 % от договорната цена без ДДС. Гаранцията се представя в една от форми по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При аванс изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на авансово предоставените ср-ва, покриваща 100 % размера на авансово плащане с включен ДДС, в една от форми по чл. 111, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и осв. на гар-те се уреждат в д-ра за възлагане на общ. поръчка. При сключване на д-ра изпълнителят представя и валидни застрах. полици за сключени застраховки за конкретния обект по чл. 173 от ЗУТ. Изпълнителят обезпечава задълженията си за периода на гаранц. срок с представяне на гаранция, във форма по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, в размер на 3,5 % от ст-та на изпълнените СМР в лева без ДДС. Когато има реализирани непредвидени разходи, стойността на гаранц-то покритие е 3,5 % от сумата, представляваща сбор от ст-та на изпълнените СМР в лева без ДДС и реализираните непредвидени разходи по договора в лева без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/12/2020