Usluge - 600776-2019

18/12/2019    S244

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijske usluge

2019/S 244-600776

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Požman
E-pošta: maja.pozman@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368959
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga genskog profiliranja tumora

Referentni broj: 2.9.6.A.2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71900000 Laboratorijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga genskog profiliranja tumora sukladno opisu iz Troškovnika - Tehničke specifikacije.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 4 758 750.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71900000 Laboratorijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga genskog profiliranja tumora sukladno opisu iz Troškovnika - Tehničke specifikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj analiziranih gena iz tumorskog tkiva. Više od 300. / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj analiziranih gena iz periferne krvi. Više od 60. / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Određivanje mutacijskog opterećenja tumora (TMB) i mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) iz tumorskog tkiva / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Određivanje mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) iz periferne krvi / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 202-491748
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga genskog profiliranja tumora

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
11/12/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Roche d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 18787746778
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 269a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: igor.vidalin@roche.com
Telefon: +385 14722314
Telefaks: +385 14722360
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 758 750.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/12/2019