Leveringen - 600933-2020

14/12/2020    S243

Nederland-Tilburg: Software voor financiële analyse

2020/S 243-600933

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avans Hogeschool te Tilburg
Nationaal identificatienummer: 231561964
Postadres: Prof Cobbenhagenlaan 13
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5037 DA
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Hoeijmans
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avans.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Uitsluitend via TenderNed
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Referentienummer: FPAVANS01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48441000 Software voor financiële analyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing ter ondersteuning van het samenstellen van de Avans hogeschoolbegroting. Lopende het jaar worden er additionele budgetten toegekend en worden aanvullende begrotingen opgesteld. Er dient apart gerapporteerd te kunnen worden over de (uitputting van de) oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting. Daarnaast kent Avans Hogeschool ook projectverantwoordingen. De basisinformatie zoals realisatie wordt opgehaald uit het financieel systeem Unit4 ERP (UBW), maar dient nog verder bewerkt en aangevuld te worden met o.a. de prognose. Avans Hogeschool heeft behoefte aan een systeem dat hierbij kan ondersteunen en het handmatige werk overbodig maakt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avans overschrijdt bij de inkoop van en voor het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing de aanbestedingsgrens van 300 000- EUR excl. btw.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2020