Árubeszerzések - 601099-2020

14/12/2020    S243

Magyarország-Budapest: Villamos energia

2020/S 243-601099

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001272082020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001272082020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia központosított - 2022/23

Hivatkozási szám: EKR001272082020
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények általános felhasználási célú villamos energiával történő ellátása érdekében a 2022-es és 2023-as villamos energia évre vonatkozóan (a 2021-ből átnyúló szerződések lehetőségével).

Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények által, a keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződésekben megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények általános célú villamos energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült össz mennyisége: 3 milliárd kWh.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésével a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványoknak megfelelő villamos energia versenypiaci beszerzését kívánja biztosítani a kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére.

Ajánlatkérő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdés alapján felhívja a figyelmet, hogy a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik villamos energia kereskedelemre vonatkozó – területi és felhasználói korlátozástól mentes – engedéllyel. Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 29/02/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

A Kr. 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.

A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12.-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb a beszerzés tárgyával megegyező (villamos energia értékesítés) referenciákat, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

a) teljesítés ideje (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)

b) szerződést kötő másik fél neve, címe

c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe

d) szállítás tárgya (villamos energia)

f) szállítás mennyisége (kWh-ban megadva)

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Előzetes igazolási mód:

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)–(7) és (9)–(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)-ban.

AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1:

Alkalmas AT, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 10 darab tárgy szerinti teljesítéssel, melyben összesen minimum 50 millió kWh mennyiségű villamos energia került értékesítésre.

A Kr. 21.§ (1) bekezdés (1a) a) pontjára tekintettel a referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezés időpontja naptári nap pontossággal megadva erre az időszakra esik.

M2) Alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik

1) 2 fő villamos energia kereskedői vizsgával rendelkező és

2) 2 fő közbeszerzési referens képesítéssel rendelkező szakemberrel.

A bemutatott szakembereknek minimum középfokú végzettséggel kell rendelkezni.

A végzettséget és képzettséget alátámasztó iratokat elektronikus másolatban (PDF) kell becsatolni. Az elfogadott igazolások típusait a KD tartalmazza.

Tekintettel a nagyszámú intézményi igény kielégítésére, az összesen 4 fő szakember nem vonható össze, azaz 4 különálló személy (szakember) bemutatása szükséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenti szakembereknek ténylegesen részt kell venni a teljesítésben. Ajánlattevőnek a KM időtartama alatt folyamatosan biztosítania kell a fenti képzettségű szakembereket, azok cseréje csak a Beszerző tájékoztatása mellett történhet.

Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A megkötendő keretmegállapodás (továbbiakban KM) hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre. Vonatkozó jogszabályok: 2015. CXLIII. törvény, 2007. CXXVII. törvény, 2013. V. törvény, 2011. CXCV. törvény, 2017. CL. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének további részletes leírását a KD tartalmazza.

A nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a KD-ban megtalálható KM tervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezetben foglaltak szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/01/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 12/02/2021
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/01/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az EKR Kr.-ben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő egy adott típusú terméket szerez be, így a részekre bontás termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (villamosenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.

1. A Kbt. 2.§ (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

4. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

7. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény által a verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

10. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. Fejezete szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét.

11. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

12. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat

13. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

14. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578

16. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

17. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

18. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

19. AT-nek rendelkeznie kell a 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdésben foglalt érvényes villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel, mely elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.

20. Az eljárás első és második részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

21. Ajánlatkérő az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azonban Ajánlattevőnek (villamosenergia-kereskedőnek) az árrésére kell ajánlatot tenni (EUR/MWh)-ban. Ajánlattevő arra tesz ajánlatot, hogy a HUDEX magyar áramtőzsde PL YR-22 (csúcs áram 2022 évre) és PL YR-23 (csúcs áram 2023 évre) vonatkozó független tőzsdei árhoz képest, maximum mennyi felárral (árréssel) vállalja a teljesítést, az Intézményi igények nagyságától és természetétől (profiljától) függetlenül. A keretmegállapodás maximum árának kiszámolására vonatkozó képletet és részletes kereskedelmi információkat a KD tartalmazza.

22. Intézményi ajánlatkérő - az eljárás második részében, a konkrét beszerzése megvalósítása során - a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli a verseny újranyitása során beérkezett ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.

23. A beszerzés tárgya szabványban rögzített, hatóságilag előírt minőségi és műszaki tartalommal rendelkezik, további minőségi paraméterek figyelembe vételére nincs lehetőség, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

24. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes és hatályos mérlegkör szerződéssel a rendszerirányítói engedélyessel (MAVIR ZRt.-vel). Amennyiben ezzel nem az Ajánlattevő rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/12/2020