Diensten - 60116-2019

07/02/2019    S27

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania biur

2019/S 027-060116

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.2.2019.U
II.1.2)Główny kod CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości:

1) siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu przy ulicy 1 Maja 6 o powierzchni całkowitej: 2 082,00 m2, w tym: powierzchnia podstawowa 1 476,40 m2, powierzchnia ruchu 499,20 m2.

Powierzchnia podstawowa obejmuje: pokoje biurowe i sekretariaty, gabinety dyrektorów i kierowników, kancelarie i pomieszczenia archiwum zakładowego (w piwnicach).

Powierzchnia ruchu obejmuje korytarze, klatki schodowe, recepcję, przedsionek (wykładzina PCV, wykładzina typ „tarkett”, płytki gresowe, panele). Na pozostałą powierzchnię składają się pomieszczenia pomocnicze tj. serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, aneksy kuchenne, toalety oraz sale konferencyjne.

2) budynku Archiwum Zakładowego przy ulicy 1 Maja 6 o całkowitej powierzchni 644,24 m2, w tym:

Powierzchnia podstawowa (pomieszczenia biurowe) 74,67 m2,

Powierzchnia magazynowa 526,36 m2,

Powierzchnia ruchu 32,40 m2,

Pozostała powierzchnia (toaleta, aneks socjalny, wymiennikownia c.o.) 10,81 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 9 miesięcy - przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: 01.04.2019r - zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia może ulec przesunięciu.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, tj;

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

6.2. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie.

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (podstawy wykluczenia obligatoryjne) lub ust. 5 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w ust. 6.1. pkt 2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2) W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanym dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1.)

Dokumenty składane wraz z ofertą.

7.1. Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wykonawca dołącza do oferty:

1) aktualny na dzień składania ofert JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016 r. str. 16);

a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia);

b) Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

7.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z nich.

Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego w formie elektronicznej.

7.4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany, w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.1. pkt 1) i 2) SIWZ:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 3 do SIWZ.

3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 do SIWZ;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 1) – 4) składa każdy z nich.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2.)

7.7. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

1) pełnomocnictwo - w przypadku dokonywania czynności związanych z podpisaniem umowy, ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi zostać złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej;

3) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, (art. 26 ust. 3a ustawy Pzp).

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp mają ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1) i 2)) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę;

3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;

4) wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);

5) JEDZ złożony zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 13.16 SIWZ, odrębnie przez każdego z wykonawców.

8.2. W przypadku gdy oferta wspólna wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dokumenty o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4. SIWZ, przy czym dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 7.4. pkt 1) - 4) SIWZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-23 ustawy Pzp i art. 24. ust. 5 pkt 1), 2) i 4).

8.4. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2.)

7.9. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, winny spełniać wymagania określone w § 14 ust. 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, wraz z późń. zm. z dnia 17.10.2018 r. oraz spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz z późń. zm. z dnia 17.10.2018 r.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamówienie ma być wykonywane przez co najmniej 4 pracowników wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 czasu pracy – wymóg dotyczy każdego pracownika.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w KOWR, ul. 1 Maja 6 Opole. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia ofert przy Kancelarii KOWR.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

16.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Cena ofertowa brutto” (C)– waga - 60 %

2) „Aspekty społeczne” (AS)- waga – 20 %;

3) „Wartość kary umownej w przypadku nie stosowania materiałów o parametrach o których mowa w ust. 3.11. pkt. 3) i 4) SIWZ„ (KU) - waga – 20 %;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2019