Diensten - 60116-2019

07/02/2019    S27

Polen-Warschau: Schoonmaken van kantoren

2019/S 027-060116

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postadres: ul. Karolkowa 30
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 01-207
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.kowr.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Referentienummer: OP.WOP.ZP.2.2019.U
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200 Schoonmaken van kantoren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019