Usługi - 60119-2019

07/02/2019    S27

Polska-Poznań: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2019/S 027-060119

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Promiński
E-mail: pawel.prominski@szpitalewielkopolski.pl
Tel.: +48 616267092

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umww.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalewielkopolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent

Numer referencyjny: SzW/1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Platforma Regionalnej e-Pacjent musi umożliwiać realizację co najmniej dwóch usług: e-Dokumentacja i e-Rejestracja poprzez przesyłanie i wymianę danych oraz elektronicznych dokumentów medycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Platforma Regionalnej e-Pacjent musi umożliwiać realizację co najmniej dwóch usług: e-Dokumentacja i e-Rejestracja poprzez przesyłanie i wymianę danych oraz elektronicznych dokumentów medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość Wsparcia Technicznego / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość Godzin Wsparcia Technicznego / Waga: 7 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji / Waga: 18 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 173
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.02.01.01-30-0047/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100),

Wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych);

b) Wykonawca musi wykazać, że jego średni roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w wysokości nie mniejszej niż: 7 000 000,00 PLN (siedem milionów złotych);

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) części sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej:

— 3 usług obejmujących wykonanie i wdrożenie oprogramowania webowego o wartości minimalnej każdej z wykazanych usług wynoszącej 2 500 000,00 PLN brutto;

— 1 usługi wdrożenia systemu identyfikacji wizualnej marki/produktu.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie zespołem składającym się co najmniej z:

— Kierownika Projektu, tj. osoby która posiada:

• co najmniej jeden z certyfikatów PRINCE2 lub PMP lub IPMA-C lub inny równoważny, wydany przez co najmniej jeden uprawniony podmiot niezależny od wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów,

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli Kierownika Projektu – w zakresie zarządzania projektami informatycznymi rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej 2 projektach informatycznych, obejmujących między innymi wdrożenie systemu informatycznego o wartości każdego z projektów na kwotę minimum

2 500 000,00 PLN brutto;

— Analityka Projektu, tj. osoby, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli Analityka Projektu – w zakresie analizy systemowej lub biznesowej projektów informatycznych (IT), rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej 2 projektach informatycznych, obejmujących między innymi wykonanie oprogramowania

Webowego, o wartości każdego z projektów na kwotę minimum 2 500 000,00 PLN brutto;

— co najmniej trzech Specjalistów ds. oprogramowania:, tj. osób, z których:

• każda posiada doświadczenie co najmniej w jednym z niżej wymienionych zakresów oraz którzy łącznie posiadają doświadczenie wymienione poniżej:

— projektowanie, tworzenie i wdrażanie oprogramowania webowego,

— projektowanie części systemu odpowiedzialnej za integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi,

— projektowanie, przechowywanie i udostępnianie danych przetwarzanych przez system informatyczny,

— tworzenie scenariuszy testowych i testowanie oprogramowania,

— opracowanie dokumentacji dla użytkowników oprogramowania.

• każda posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty ds. oprogramowania w zakresie realizacji projektów programistycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych, rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej 2 projektach, obejmujących między innymi wykonanie oprogramowania webowego o wartości każdego z projektów minimum 2 500 000,00 PLN brutto;

— Grafikiem Komputerowym tj. osoby, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania szaty graficznej portali internetowych, rozumiane jako udział w tym czasie w roli grafika komputerowego w co najmniej 2 projektach informatycznych, obejmujących między innymi wykonanie oprogramowania webowego, o wartości każdego z projektów minimum 1 000 000,00 złotych brutto

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., ul. Lutycka 34/budynek A, sekretariat – I piętro, 60-415 Poznań, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy),

3. Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ,

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium,

5. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania prowadzony był dialog techniczny, zgodnie z normą art. 31a ustawy Pzp. Prezentacja okazana uczestnikom dialogu technicznego zamieszczona została na stronie internetowej www.szpitalewielkopolski.pl w zakładce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2019