W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 601463-2021

Submission deadline has been amended by:  672626-2021
24/11/2021    S228

Rumunia-Mediaș: Roboty budowlane

2021/S 228-601463

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: APA TARNAVEI MARI SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 19502679
Adres pocztowy: Strada: Moraru Dimitrie, comandor, nr. 19
Miejscowość: Medias
Kod NUTS: RO126 Sibiu
Kod pocztowy: 551041
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Munteanu Laura
E-mail: laura.munteanu@apatarnavei.ro
Tel.: +40 269841426
Faks: +40 269834270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apatarnavei.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131999
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ATM-CL-01: Reabilitare şi extindere reţele de apă şi de canalizare, conducte de aducţiune şi gospodărie de apă în Municipiul Mediaş

Numer referencyjny: 19502679_2021_PAAPD1312841
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi de canalizare, conducte de aducţiune şi gospodărie de apă în Municipiul Mediaş” cuprinde:

in SECTORUL DE APA:

OBIECTUL 1: Reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apă în Municipiul Medias

Principalii indicatori tehnici cuprinsi in SECTORUL DE APA sunt:

Conducte de transport apa: L= 9.730,0 m;

Retele de distributie apa potabila: L= 25.579,0 m;

Statie de pompare apa: 2 buc;

Bransamente de apa potabila: 1.729 buc;

Camine de vane: 168 buc, din care 148 buc montati pe conductele de distribuție si 20 buc montate pe conductele de transport;

Hidranti de incendiu: 236 buc, de tip subteran/suprateran Dn 80 mm, din care: 235 buc subterani, montati pe retelele de distributie si 1 buc suprateran, montat in cadrul Gospodariei de Apa;

Inlocuire apometre existente cu contoare cu telecitire: 8.500,0 buc;

Gospodarii de apa noi: 1 buc;

in SECTORUL DE CANALIZARE:

OBIECTUL 2: Reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare menajeră în Municipiul Medias

Principalii indicatori tehnici cuprinsi in SECTORUL DE CANALIZARE sunt:

Colectoare de canalizare menajera: L= 29.426,0 m

Camine de vizitare dispuse pe colectoarele de canalizare: 866 buc;

Racorduri de canalizare: 1.931 buc;

Statii de pompare apa uzata menajera: 2 buc;

Camere gratar: 2 buc;

Conducte de refulare apa uzata menajera: L= 390,0 m.

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar;

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de minim 36 luni, respectiv 1095 zile;

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 29 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 116 693 510.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131390 Osprzęt zaworowy
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45247270 Budowa zbiorników
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO126 Sibiu
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

- municipiul Medias;

- sediul APA TARNAVEI MARI SA

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul de lucrari „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi de canalizare, conducte de aducţiune şi gospodărie de apă în Municipiul Mediaş” cuprinde:

in SECTORUL DE APA:

OBIECTUL 1: Reabilitarea si extinderea rețelei de alimentare cu apă în Municipiul Medias

Principalii indicatori tehnici cuprinsi in SECTORUL DE APA sunt:

Conducte de transport apa: L= 9.730,0 m;

Retele de distributie apa potabila: L= 25.579,0 m;

Statie de pompare apa: 2 buc;

Bransamente de apa potabila: 1.729 buc;

Camine de vane: 168 buc, din care 148 buc montati pe conductele de distribuție si 20 buc montate pe conductele de transport;

Hidranti de incendiu: 236 buc, de tip subteran/suprateran Dn 80 mm, din care: 235 buc subterani, montati pe retelele de distributie si 1 buc suprateran, montat in cadrul Gospodariei de Apa;

Inlocuire apometre existente cu contoare cu telecitire: 8.500,0 buc;

Gospodarii de apa noi: 1 buc;

in SECTORUL DE CANALIZARE:

OBIECTUL 2: Reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare menajeră în Municipiul Medias

Principalii indicatori tehnici cuprinsi in SECTORUL DE CANALIZARE sunt:

Colectoare de canalizare menajera: L= 29.426,0 m

Camine de vizitare dispuse pe colectoarele de canalizare: 866 buc;

Racorduri de canalizare: 1.931 buc;

Statii de pompare apa uzata menajera: 2 buc;

Camere gratar: 2 buc;

Conducte de refulare apa uzata menajera: L= 390,0 m.

Valoarea contractului nu include Rezerva de implementare (sume provizionate) si nici cheltuieli diverse și neprevăzute.

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 31 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnică 3 / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnică 2 / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu în perioada 2014-2020;

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta.

Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență .

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 1: Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea 99/2016.

Nota 2:

In conformitate cu OUG 114/2020, ART. II, pct. 12 (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor."

In conformitate cu art. 178 alin. (3) din Legea 99/2016 introdus prin OUG 3/2021 - „Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate."

Nota 3: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1.Munteanu Ioan - Director General;

2.Făgărășanu Gabriela - Director Economic;

3.Iftincă Dalina - Manager UIP;

Consultantul pentru Asistența Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire (Proiectant), este Asocierea SC SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TECHNITAL SpA C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L,prin lider SC SPECIALIST CONSULTING SRL și este reprezentată de către Șerban Cezar Romică.

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 150.000.000,00 lei (sau echivalent).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator: In cazul in care ofertantul. isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conf. art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conf. Formularului nr. 7 - Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de doc. transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulată de minimum 80.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane de fluide, și/sau instalații de tratare a apei și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau stații de pompare. Nota 1: Valoarea care va fi luata in calcul se va face in conformitate cu art. 13 alin (3)din Instructiunea2/2017 ANAP: „În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit”. Nota 2: Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro ). Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta expe...

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr. 1 - Dovada implementării unui sistem de management al calităţii pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea principala de executie care face obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Cerinta nr. 2 - Dovada implementării unui sistem de management de mediu pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea principala de executie care face obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

In conformitate cu prevederile art. 68 alin (1), lit a) din Legea 99/2016, modificata prin ORDONANŢĂ Nr. 3 din 25 august 2021, se vor mentiona in DUAE „categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi”. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/pârți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, de către subcontractantul/subcontractanții pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a) a art. 202 din Legea nr. 99/2016. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta.

Se va completa DUAE - Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: -obiectul contractului -numarul si data contractului invocat drept experienta similara, -Beneficiarul FINAL al acestuia si datele sale de contact, -caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, -data si numarul documentului de receptie, -ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul in care ofertantul a participat la contractul respectiv in calitate de subcontractant, se va preciza ponderea si activilatea pe care a indeplinit-o in aceasta calitate. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: -extrase relevante ale contractului /documente/certificate (ex procesul verbal de receptie/proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare sau alte documente din care sa reiasa: BENEFICIARUL FINAL, tipul contractului, perioada (inclusiv data incheierii contractului), cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii) si locul executiei lucrarilor; Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Documentele prezentate, trebuie sa ateste urmatoarele: -faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si au fost duse la bun sfârsit. Vor fi acceptate documente care atesta lucrari receptionate partial, cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei, (documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă), luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea ...

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: -certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului. -sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: -certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce fac obiectul contractului. -sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementul mediului , pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016 . In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Informatii privind clauza suspensiva: Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract. Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru obținerea finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de APA TARNAVEI MARI S.A., Beneficiarul (entitatea contractanta) își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului. NOTA: - Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. - In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica. - In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Garantia de participare (GP) se constituie in favoarea entitatii contractante în cuantum de 1.160.000,00 lei, in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/201, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii (Formularul nr. 1). In cazul in care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, suma aferenta garanției trebuie virată in contul RO37RNCB0231070372030012 deschis la BCR suc. Mediaș, Beneficiar: APA TARNAVEI MARI SA, cod fiscal RO 19502679 (se prezintă OP confirmat de banca emitentă – copia documentului ).

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil și să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisa in alta limba decât română va fi însoțita de traducerea autorizată în limba româna.

Dovada constituirii garanției de participare va fi transmisă în format electronic (scanata), in SEAP, secțiunea „Documente de calificare”, până la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garanției de participare, echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă monedă se va face la cursul BNR din data publicării Anunțului de participare.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din valoarea far... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Contractul se va incheia sub incidenta clauzei suspensiva, in sensul ca executarea acestuia, este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene, prin Ministerul Fondurilor Europene, directia AM POIM (fonduri europene) / entitatea finantatoare.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Membrii comisiei de evaluare

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informatii privind clauza suspensiva:

Contractul se va incheia sub incidenta clauzei suspensiva, in sensul ca semnarea acestuia, este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene, prin Ministerul Fondurilor Europene / entitatea finantatoare.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg ca Entitatea Contractanta si/sau Ministerul Fondurilor Europene / entitatea finantatoare nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca ENTITATEA CONTRACTANTA si/sau Ministerul Fondurilor Europene / entitatea finantatoare au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale referitoare la clauza suspensiva, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.

Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica, iar completarea DUAE se face in conformitate cu Notificarea ANAP din 02.07.2019.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

- Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Nota:

CS- Capitol 2 Caiet de sarcini – Specificatii , CS - Capitol 4 Caiet de sarcini – Liste CS - Capitol 5 Informatii care fac parte din contract) și Piesele desenate (CS- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse) definite prin anumite standarde, se va considera standardul specificat sau „echivalent”.

Ori de câte ori se face referire în documentația de atribuire la specificații tehnice (CS- Capitol 2 Caiet de sarcini – Specificatii , CS - Capitol 4 Caiet de sarcini – Liste CS - Capitol 5 Informatii care fac parte din contract) și Piesele desenate (CS- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse) care ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal (conf. art. 8, alin 1, lit. a din Legea 101/2016) și vor fi soluționate potrivit Lg. nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum si pt. organiz. si funct. CNSC

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: APA TARNAVEI MARI SA
Adres pocztowy: Aleea Comandor Dimitrie Morar 19
Miejscowość: Medias
Kod pocztowy: 551041
Państwo: Rumunia
E-mail: office@apatarnavei.ro
Tel.: +40 269841426
Faks: +40 269834270
Adres internetowy: www.apatarnavei.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021