Services - 601610-2021

24/11/2021    S228

Pologne-Wrocław: Services de réparation et d'entretien de chaudières

2021/S 228-601610

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000001010
Adresse postale: ul. Łowiecka 24
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Juszczyk
Courriel: Pawel.Juszczyk@gkpge.pl
Téléphone: +48 691965637
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kogeneracja.com.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/UZI/01212/2021
II.1.2)Code CPV principal
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Lieu principal d'exécution:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - 50-220 Wrocław; ul. Łowiecka 24;

• Elektrociepłownia Czechnica - 50-011 Siechnice; ul. Fabryczna 22;

• Elektrociepłownia Wrocław - 50-220 Wroc

II.2.4)Description des prestations:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 222
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1. Zgodnie z art. 441 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poniżej:

1.1. Zakresem Prawa Opcji objęte są następujące prace:

1) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

2) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

3) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

4) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

5) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

6) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

7) Demontaż oraz montaż izolacji;

8) Montaż oraz demontaż rusztowań;

9) Wykonanie badań metalograficznych metodą replik matrycowych wraz z pomiarem twardości w miejscu wykonania replik;

10) Prace mechaniczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

11) Prace diagnostyczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

- wartości opcji zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Zamówienia objętego opcją.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 222 Dni od Daty Wejścia w Życie.

2. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych etapów prac w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Projekt Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, JEDZ, przy czym należy go złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie – część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wymaga się wypełnienia sekcji A – D części IV) i VI.

4. Na podstawie art. 126 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp; dotyczy: osób fizycznych, urzędujących członków organu zarządzającego lub organu nadzorczego (zwł. członków zarządu, członków rad nadzorczych), prokurentów, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej)

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, podmiotów zbiorowych).

Sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, aktualnej na dzień jej złożenia;

4.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

4.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Część dalsza w sekcji III 1.2.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Część dalsza z sekcji III 1.1.

4.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

— art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

— art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe składa osobno każdy Wykonawca.

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z tych podmiotów z wyłączeniem oświadczenia wskazanego w pkt 4.2 powyżej.

7. JEDZ, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 powyżej składane są w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Dokumenty te składane są w oryginale w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2. Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.1. posiada uprawnienia UDT do wykonywania napraw lub modernizacji kotłów parowych.

Powyższy warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Część dalsza w sekcji III 1.3.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Części II pkt 2.1. powyżej:

uprawnienia UDT do wykonywania napraw lub modernizacji kotłów parowych;

Zamawiający nie dopuszcza w zakresie warunku określonego powyżej polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach przewidzianych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, co najmniej dwie (2) usługi obejmujące badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotłów parowych o wydajności, co najmniej 100 t. pary/godz.;

2) dysponuje laboratorium badawczym posiadającym uznanie przez UDT w zakresie minimum następujących metod badawczych/pomiarowych obejmujących, co najmniej:

a) badania ultradźwiękowe,

b) badania magnetyczne,

c) badania metalograficzne,

- w zakresie urządzeń technicznych, konstrukcji stalowych, połączeń spawanych.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powinien złożyć wykaz dotyczący zadań, w których realizacji bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 117 ust. 1 Ustawy PZP.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie, na podstawie art. 126 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

2) Świadectwo uznania laboratorium wydane przez UDT w zakresie minimum następujących metod badawczych/pomiarowych obejmujących, co najmniej badania ultradźwiękowe oraz badania magnetyczne, badania metalograficzne - w zakresie urządzeń technicznych, konstrukcji stalowych, połączeń spawanych.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Zamawiający, odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający, odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp (np. konsorcja, wspólnicy spółki cywilnej):

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł Umowę zgodnie z treścią Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/12/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 19/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 20/12/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1.Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm) (dalej: Ustawa PZP), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 PZP. Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania o udzielenie zamówienia PGE Energia Ciepła S.A. Komórką organizacyjną prowadzącą Postępowanie jest Departament Zakupów PGE Energia Ciepła S.A.

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

2.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji III.1.1 pkt 4.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp;

2.2.Zaświadczenia, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 4.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji III.1.2 pkt 4.4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w sekcji III.1.2 pkt 4.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3.Dokument, o którym mowa w pkt 2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Regulację pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5.Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.

7.Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

8.Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z art. 513 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 ustawy Pzp) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.3. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021