De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 601791-2019

19/12/2019    S245

België-Brussel: H2020: Op EGNSS gebaseerde diensten inzake de veiligheid van het spoor.

2019/S 245-601791

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postadres: Avenue d'Auderghem 45
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Unit 02: Financial Management of Space Programmes - BREY 08/201
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5680
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

H2020: Op EGNSS gebaseerde diensten inzake de veiligheid van het spoor.

Referentienummer: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De voornaamste doelstelling van de analyse is het beoordelen van de haalbaarheid van een op EGNSS gebaseerde veiligheidsdienst voor de spoorwegsector na 2022, dit moet de rationalisering van de seingevingsinfrastructuur voor het spoor mogelijk maken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractanten of op andere plaatsen die worden vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De voornaamste doelstelling van de analyse is het beoordelen van de haalbaarheid van een op EGNSS gebaseerde veiligheidsdienst voor de spoorwegsector na 2022, dit moet de rationalisering van de seingevingsinfrastructuur voor het spoor mogelijk maken. De analyse moet het dienstconcept opleveren en dit consolideren via de herhaling ervan met de werkgroep van deskundigen. De analyse zal de Europese Commissie in staat stellen te beslissen of er specifiek voor de spoorveiligheid een EGNOS-dienst moet worden opgericht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Deze actie wordt uitgevoerd in het kader van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling Horizon 2020 (H2020).

II.2.14)Nadere inlichtingen

De Europese Commissie zal een opdracht gunnen aan de 2 inschrijvers die na de toepassing van de gunningsformule het hoogst gerangschikt zijn, op voorwaarde dat alle drempels overwonnen zijn en binnen de beschikbare begroting. Beide geselecteerde inschrijvers zullen elk een gunning van maximaal 400 000 EUR krijgen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 219-536641
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/03/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (unit 02), Avenue d'Auderghem, 45, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie 3.2 van de uitnodiging tot inschrijving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3), de inlichtingen zijn vermeld in de uitnodiging tot inschrijving.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2019