Servicii - 601791-2019

19/12/2019    S245

Belgia-Bruxelles: H2020: Servicii de siguranță feroviară bazate pe EGNSS

2019/S 245-601791

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Adresă: Avenue d'Auderghem 45
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Unit 02: Financial Management of Space Programmes - BREY 08/201
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5680
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

H2020: Servicii de siguranță feroviară bazate pe EGNSS

Număr de referinţă: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal al analizei este de a evalua fezabilitatea unui serviciu de siguranță bazat pe EGNSS pentru sectorul feroviar după 2022 care ar permite raționalizarea infrastructurii de semnalizare feroviară.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38112100 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Sediul contractantului sau orice alt loc indicat în caietul de sarcini al licitației.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul principal al analizei este de a evalua fezabilitatea unui serviciu de siguranță bazat pe EGNSS pentru sectorul feroviar după 2022 care ar permite raționalizarea infrastructurii de semnalizare feroviară. Analiza produce conceptul de serviciu și îl consolidează prin iterație cu Grupul de lucru de experți. Analiza va permite CE să stabilească dacă trebuie creat un serviciu EGNOS special pentru siguranța feroviară.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Această acțiune va fi realizată în temeiul Programului-cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare Orizont 2020 (Horizon2020).

II.2.14)Informații suplimentare

Cu condiția atingerii tuturor pragurilor și în cadrul bugetului disponibil, Comisia Europeană va acorda un contract celor 2 oferte cu cel mai mare punctaj după aplicarea formulei de atribuire. Fiecare dintre cele 2 oferte selectate va primi un număr maxim de 400 000 EUR (patru sute de mii de euro).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 219-536641
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/02/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/03/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (unit 02), Avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea secțiunea 3.2) din invitația la licitație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3), întrucât informațiile sunt furnizate în invitația la licitație.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/12/2019