V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 601791-2019

19/12/2019    S245

Belgicko-Brusel: H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

2019/S 245-601791

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Poštová adresa: Avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Unit 02: Financial Management of Space Programmes - BREY 08/201
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5680
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

Referenčné číslo: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom analýzy je posúdiť uskutočniteľnosť bezpečnostných služieb založených na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS) pre železničný sektor po roku 2022, čo by umožnilo racionalizáciu infraštruktúry železničnej signalizácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38112100 Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom analýzy je posúdiť uskutočniteľnosť bezpečnostných služieb založených na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS) pre železničný sektor po roku 2022, čo by umožnilo racionalizáciu infraštruktúry železničnej signalizácie. Výsledkom analýzy musí byť návrh služby a jeho konsolidácia prostredníctvom interakcie s pracovnou skupinou odborníkov. Analýza umožní ES určiť, či je potrebné vytvoriť osobitnú službu týkajúcu sa EGNOS pre bezpečnosť železníc.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Táto činnosť sa bude realizovať na základe rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 (H2020).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky v rámci dostupného rozpočtu, Európska komisia po uplatnení vzorca na zadanie zákazky zadá zákazku dvom najvyššie hodnoteným ponukám. Každej z 2 vybraných ponúk bude pridelený rozpočet maximálne do výšky 400 000 EUR (štyristo tisíc EUR).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 219-536641
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/02/2020
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/03/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrpreneurship and SME's, Financial Management of Space Programmes (unit 02), Avenue d'Auderghem, 45, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri oddiel 3.2) výzvy na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3), keďže informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/12/2019