Služby - 601797-2019

19/12/2019    S245

Taliansko-Ispra: Koncesia na stravovacie služby (nápoje a občerstvenie) prostredníctvom predajných automatov v Spoločnom výskumnom centre (JRC) Európskej komisie v Ispre (VA), Taliansko

2019/S 245-601797

Oznámenie o koncesii

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/23/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Ispra (Varèse)
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Prihlášky alebo prípadné ponuky sa musia odoslať na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles — OIB.02.002 Marchés publics
Telefón: +32 22986989
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koncesia na stravovacie služby (nápoje a občerstvenie) prostredníctvom predajných automatov v Spoločnom výskumnom centre (JRC) Európskej komisie v Ispre (VA), Taliansko

Referenčné číslo: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Hlavný kód CPV
42933300 Automaty na predaj tovaru
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto koncesia na služby sa týka inštalácie, prevádzky a údržby predajných automatov na teplé a studené nápoje a sladké a slané občerstvenie. V rôznych budovách Komisie v Ispre je približne 50 miest.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto koncesia je rozdelená na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15894500 Prísady do predajných automatov
42968000 Dávkovače
42968100 Dávkovače nápojov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri II.1.4).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Koncesia je pridelená na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Lehota trvania koncesie
Trvanie v mesiacoch: 84
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Administratívne úvery EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a stručný opis podmienok, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1) „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie žiadostí alebo prijatie ponúk
Dátum: 17/02/2020
Miestny čas: 15:00
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760.

2) Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

3) Informácie o nepovinnej prehliadke miesta a otváraní obálok s ponukami nájdete vo výzve na predloženie ponúk.

4) Orientačné množstvá: teplé nápoje: 550 000 ročne; studené nápoje: 250 000 ročne; sladké a slané občerstvenie: 150 000 ročne.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/12/2019