Bygge og anlæg - 601834-2019

19/12/2019    S245

Danmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver

2019/S 245-601834

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Hvidovrevej 278
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Robin Lybecher
E-mail: rly@hvidovre.dk
Telefon: +45 36393541
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk/Borger
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Tegnestuen Vandkunsten A/S
CVR-nummer: 25507886
Postadresse: Krutløbsvej 14
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1439
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Delin
E-mail: md@vandkunst.dk
Telefon: +45 60402770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vandkunsten.com/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bytoften - Ny daginstitution

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver - DA03 - EA02
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedentreprisen omfatter byggeriet af ca. 1 700 m2 integreret daginstitution til 180 børn og ca. 40 medarbejdere med tilhørende støttefunktioner og udearealer.

Ejendommen bestod oprindeligt af 2 bygninger opført i hhv. 1902 og i 1940’erne forbundet af en mindre forbindelsesbygning. Forud for udbud af hovedentreprisen har ejendommen gennemgået en omfattende sanering og delvis nedrivning.

Eksisterende bygning 1 består af delvis kælder, stueetage og 1. sal med skråvægge og er opført med murede facader. Entreprisen omfatter nyindretning og gennemgribende istandsættelse af bygningen.

Eksisterende bygning 2 er nedrevet til dæk over kælder. Entreprisen omfatter opførelse af en ny bygning i 2 etager på den eksisterende kælder.

Der opføres desuden en ny forbindelsesbygning med en indeliggende lysgård samt nyanlæg af udearealer, ekskl. beplantning, der udføres som særskilt bygherreleverance.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Bytoften 29

2650 Hvidovre

Matr. nr. 45b, Hvidovre By, Hvidovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud i hovedentreprise gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation i henhold til udbudsloven § § 58-60.

Der henvises til den nærmere beskrivelse i udbudsdokumenterne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I henhold til udbudsmaterialets konkurrencetekniske betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I henhold til udbudmaterialets tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beplantning af udearealer og automatik (ABA-, ABDL-, ADK- og AIA-anlæg samt CTS-anlæg) leveres og udføres/monteres som byghereleverance.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

For danske virksomheder kræves, at de er registreret i det centrale virksomhedsregister, CVR.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Hovedentrteprise:

Kontraktudførelsesvilkår, herunder koncept for selve kontrakten, fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. fremgår af https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud med oplysning om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. jovens § 3, stk 1. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2019