Építési beruházás - 601843-2019

Submission deadline has been amended by:  50395-2020
19/12/2019    S245

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 245-601843

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 704099658
Fax: +36 25403586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001472202019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001472202019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: OSEI I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001472202019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

OSEI - Kivitelezési munkák

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1113 Budapest, Karolina út 27.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Felújítással és átépítéssel érintett épületrészek az „A” épületszárny földszinti területe a tervrajzon megjelölt részeken, a „C” épületszárny teljes felújítása pincétől 4. emeletig tervrajzon megjelölt részek kivételével, továbbá a tetőtéri szint átépítése. A felújítással és átépítéssel érintett épületrész nettó alapterülete összesen 6944,11 m2. A magasépítési feladat tartalmazza az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek felújítását is, továbbá a tervdokumentáció szerinti részeken vízköddel oltó rendszer valamint orvosi gáz rendszer kivitelezését.

A felújítással érintett épületrészeken beépítésre kerül 750 m2 homlokzati nyílászáró szerkezet, 772,4 m2 vakolható hőszigetelés vékonyvakolattal ellátva, illetve 187,8 m2 mechanikai rögzítéssel elhelyezett hőszigetelés szerelt homlokzatburkolatú részeken, összesen 960,2 m2 homlokzati hőszigetelés készül.

A meglévő megmaradó épület részeken bontásra kerül 2762 m2 válaszfal, illetve a meglévő padlószerkezet burkolatai visszabontásra kerülnek az aljzatbeton felső síkjáig 6653 m2 alapterületen.

A kivitelezési munkákat a Kórház folyamatos, zavartalan működése mellett kell ellátni. Vállalkozó köteles a munkaterületet úgy használni és a beruházást úgy kivitelezni, hogy az ingatlanon az OSEI működését, a kórházi betegellátást ne zavarja vagy akadályozza.

Az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember FMV nyilvántartásba vételhez minimálisan szükséges szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

Előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia az ajánlatban. Ajánlattevő a Korm. r. 15. § (1) és (2) bek. alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok.

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

A Kbt. 64. §-a szerint a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás lehetősége). Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani.

Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Elegendő az EEKD alfa szakaszának kitöltése.

Igazolás módja a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fennállt valamennyi (létező és már megszűnt, de a vizsgált időszakban fennállt) pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— vezetett pénzforgalmi számla száma

— számlanyitás (megszűnt számla esetén megszűnés) dátuma

— ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben fordult-e elő sorba állítás,

— ha igen, hány napig.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 1 (egy) évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt. Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak értendők.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, oly módon, hogy elegendő, ha a fenti P/1. alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (8) bekezdései.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.

A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta,AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér):

Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:

M/1. ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

— a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint az alkalmasság igazolására bemutatott szakember képzettségét / végzettségét alátámasztó dokumentumok egyszerű másolata, valamint a szakember sk. aláírását tartalmazó az előírt szakmai tapasztalatot (legalább év/hó részletezettséggel) alátámasztó szakmai önéletrajza.

AK az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.

Csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, mely szerint a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

SZ/1. A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, összesen legalább 3500 m2 alapterületű egészségügyi intézmény építésére, vagy teljes körű épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezést is magában foglaló felújítására vonatkozó magasépítés tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a teljesítés:

— működő intézmény mellett történt

— magában foglal legalább 550 m2 nyílászáró építést / cserét és

— magában foglal legalább 700 m2 homlokzat hőszigetelési munkát

— magában foglal orvosigáz ellátó rendszer kivitelezési munkát

2001. évi CVII. tv. 12. § (1) Az egészségügyi intézmény egészségügyi közintézmény, egyházi egészségügyi intézmény vagy egészségügyi magánintézmény lehet.

(2) Azt az egészségügyi intézményt, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat

a) többségi tulajdonnal rendelkezik, és

b) közszolgáltatást nyújt,

E törvény alkalmazása szempontjából egészségügyi közintézménynek kell tekinteni.

„Működő intézmény mellett” kifejezés definíciója:

Az épületben a betegellátás folyamatos lesz, ezért minden óvintézkedést meg kell tenni a zaj és porterhelés minimalizálása érdekében, illetve az építési területek lehatárolása a balesetveszély megelőzése érdekében. Kivitelező köteles betartani az intézmény szabályait, magatartási és erkölcsi normáit.

M/1/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy/szervezet), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, összesen legalább 1900 m2 válaszfal valamint legalább 3000 m2 burkolat vagy padlóburkolat vagy hideg és melegburkolat bontási munkát is magában foglaló szerződésszerűen teljesített megmaradó épületben végzett bontási referenciával.

Ugyanazon referenciával mindkét alkalmassági feltétel igazolható, ha megfelel az előírt követelményeknek. Az M/1/1 és M/1/2 alkalmassági feltételen belül előírt feltételek és értékek csak egy szerződésen alapuló egyetlen referenciával igazolhatók.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti

M/2/1) MV-É,

M/2/2) MV-ÉV és

M/2/3) MV-ÉG

Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (i) okleveles építészmérnök / építőmérnök / villamosmérnök / gépészmérnök végzettséggel és három év, vagy (ii) építészmérnök / építőmérnök / villamosmérnök / gépészmérnök végzettséggel és négy év a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget is elfogad.

Az alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett, ha egy vagy több feltételnek is megfelel az adott szakember.

SZ/1. Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg (E): nettó(n) vállalkozói díj(VD) 30 %-ának megfelelő mértékű, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Tartalékkeret(TK): a kivitelezésre jutó n

VD 2,5 %-a.AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-,

Jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 3-3 %-a), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. Legfeljebb 9 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be.

AK a beruházást a 1164/2017. (III. 31.) Korm. hat.-ban foglalt támogatásból finanszírozza. Módja:utófinanszírozás.

A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;

2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(

6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a SZT tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/01/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlattétel feltétele 10 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54§ (2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám:10032000-01501559-00000000, közlemény: OSEI – Kivitelezési munkák, ajánlati biztosíték.

Helyszíni bejárás: 7.1.2020 nap 10.00 óra.

Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A pontkiosztás módszere: egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, az M/2/1-3. alk. követelmények: egyenes arányosítás.

AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.).

AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását.

AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, ill. AT árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.).

Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is

ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek.megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ATnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás min. összege legalább 100 000 000 Ft/káresemény és legalább 500 000 000 Ft/év.

Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ATt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ATvel köt szerződést.

A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

AK a Kbt. 98.§ (3) bek.e alapján fenntartja a jogot, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertes ATjével HNT közbeszerzési eljárást folytasson le az OSEI átalakítással kapcsolatos, jelen építési beruházás tárgyát nem képező, de azzal szoros összefüggésben álló, építési engedély köteles munkarészek tekintetében. Ezen beruházás becsült értékét a jelen közbeszerzés becsült értékének megállapításánál az AK figyelembe vette.(érték.sz: legjobb ár-érték arány)

FAKSZ:Dr. Jakabfy Attila (lajstromszám: 00465)

II.2.7) pont kiegészítése: a teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem

Lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. Gazdaságilag többletköltséget

Eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről külön

Gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát,

Továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést.

321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alkalmazás.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/12/2019