Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 601852-2021

25/11/2021    S229

Danmark-Aalborg: Jord- og belægningsarbejde

2021/S 229-601852

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigborg Brygge 5
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Laura Sand
E-mail: laura.sand@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dogthmrnph
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dogthmrnph
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Nytorv-Nordkraft, Område 3 (Slotsgade-Medborgerhuset)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45236000 Jord- og belægningsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med renovering af strækningen Nytorv-Nordkraft udføres område 3. Entreprisen omfatter etablering af belægninger på Nytorv og Østerbro, mellem Slotsgade og Medborgerhuset.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 750 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233220 Belægningsarbejde på veje
45233252 Belægningsarbejde på gader
45262300 Betonarbejder
45247112 Anlægsarbejde: afvandingskanaler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med renovering af strækningen Nytorv-Nordkraft udføres område 3. Entreprisen omfatter etablering af belægninger på Nytorv og Østerbro, mellem Slotsgade og Medborgerhuset.

Ydeligere beskrivelser af arbejdet kan findes i de særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og det øvrige udbudsmateriale på iBinder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Parterne er forpligtet iht. bestemmelserne i AB18, jf. udbudsmaterialet på iBinder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

— Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er minimum 4 000 000 DKK ekskl. moms.

— Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 13 500 000 DKK ekskl. moms.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige kontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført indenfor de seneste 5 år inden tilbudsfristen.

Ved tilsvarende eller sammenlignelige kontrakter forstås kontrakter på opgaver, der er af tilsvarende art, kompleksitet og størrelse.

Referencelisten bedes indeholde:

a) navn på ordregiver,

b) kort beskrivelse af den udførte opgave,

c) entrepriseform

d) kontraktsum.

Oplysningerne bedes angives i ESPD afsnit IV.C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det:

- at tilbudsgiver har mindst 2 referencer omfattende anlæggelse af byrum, pladser eller torve med granitbelægning, og

- at hver reference har en kontraktværdi på mindst 5 000 000 DKK ekskl. moms.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i kontrakten stillet kontraktmæssige krav til sikring af af arbejdstagerrettigheder samt beskæftigelse af praktikanter i forbindelse med udførelse af arbejde under kontrakten. Kravene fremgår af udbudsmaterialet.

Endvidere er der stillet krav til sikkerhedsstillelse. Kravet fremgår af udbudmaterialet på iBinder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/12/2021
Tidspunkt: 14:05
Sted:

Aalborg Kommune

By- og Landskabsforvaltningen

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby.

Mødelokale oplyses i receptionen

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Max. en person pr. tilbudsgiver må overvære licitationen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via iBinder. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via iBinder. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver.

B) Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud udfylde og indgive et ESPD.

ESPD'et kan downloades fra iBinder, hvorefter det udfyldes og uploades til iBinder som en del af tilbuddet. Alternativt kan ESPD'et udfyldes direkte via ESPD-modulet på iBinder.

ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3.

C) Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) tilbudsgivers: i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet

3) tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

7) tilbudsgivers ubetalte, forfaldne gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138.

D) Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Nærmere information om klageproceduren findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2021