Usluge - 601931-2021

Submission deadline has been amended by:  56331-2022
26/11/2021    S230

Njemačka-Köln: Osposobljavanje u svrhu obnavljanja znanja u području probnih letova

2021/S 230-601931

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profila kupca: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9735
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9735
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sigurnost zračnog prometa, okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Osposobljavanje u svrhu obnavljanja znanja u području probnih letova

Referentni broj: EASA.2021.HVP.10
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80531200 Usluge tehničke izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Aktivnosti obnavljanja znanja u području probnih letova za EASA-ino osoblje za probne letove u području zrakoplova s nepokretnim krilima (fixed-wing – FW) i području rotokoptera (rotary-wing – RW).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80511000 Usluge izobrazbe kadrova
80550000 Usluge izobrazbe na području sigurnosti
80650000 Izobrazba i simulacija u području letjelica, raketa i svemirskih letjelica
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DEA2 Köln
II.2.4)Opis nabave:

Ovaj je postupak pokrenut radi određivanja prikladnog pružatelja usluge (škola za probne pilote/inženjere) za aktivnosti obnavljanja znanja u području probnih letova za EASA-ino osoblje za probne letove u području zrakoplova s nepokretnim krilima (fixed-wing – FW) i području rotokoptera (rotary-wing – RW).

Piloti za probne letove (FTP) posjeduju licencu za probne letove (FCL ATPL) u području zrakoplova s nepokretnim krilima (fixed-wing – FW) i području rotokoptera (rotary-wing – RW) ili licencu za komercijalne letove (FCL CPL) u skladu s dijelom licence FCL s važećim ovlaštenjem za instrumente (IR) i barem jednim certifikatom osposobljavanja koji se odnosi na aktivnosti certificiranja Agencije. Osim toga, posjeduju položen ispit za probne letove kategorije 1 (CAT1 FTR) te redovito izvršavaju aktivnosti probnih letova za certifikaciju kod svih vodećih europskih proizvođača zrakoplova.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/01/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/02/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Videokonferencija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/11/2021