Diensten - 601957-2021

26/11/2021    S230

Italië-Ispra: Operationele steun voor de activiteiten inzake het toezicht op en de prognose van de opbrengsten van gewassen (MARSOP)

2021/S 230-601957

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 216-567409)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operationele steun voor de activiteiten inzake het toezicht op en de prognose van de opbrengsten van gewassen (MARSOP)

Referentienummer: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77100000 Diensten voor de landbouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De implementatie van artikel 22 van de horizontale verordening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (EG) (2013) 1306 betreffende de monitoring van de landbouwvoorraden (MARS), JRC.D.5 verschaft DG AGRI tijdige, onafhankelijke en hoogwaardige informatie over de toestand en ontwikkeling van gewassen, met inbegrip van kwantitatieve ramingen van de opbrengsten en productie in de landbouw in de EU en de buurlanden. Deze informatie wordt door DG AGRI gebruikt om voedselzekerheid te waarborgen en voor de besluitvorming op de landbouwmarkten.

De operationele diensten ondersteunen de werking en verdere ontwikkeling van het MARS-systeem voor de prognose van de opbrengst van gewassen (MCYFS) in het hart van de activiteiten voor gewasmonitoring van het JRC.

Voor de huidige aanbesteding zijn de operationele diensten voor het MARS-systeem voor de prognose van de opbrengst van gewassen (MCYFS) in drie verschillende percelen verdeeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 216-567409

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/12/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 12/01/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 22/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: