29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 602073-2021

Submission deadline has been amended by:  267828-2022
26/11/2021    S230

Słowacja-Košice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 230-602073

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 36570460
Adres pocztowy: Komenského 50
Miejscowość: Košice-Sever
Kod NUTS: SK042 Košický kraj
Kod pocztowy: 04248
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Tel.: +421 424443891
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.vodarne.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433356
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: MP Profit PB, s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 50068849
Adres pocztowy: Hliníky 712/25
Miejscowość: Považská Bystrica
Kod NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Kod pocztowy: 01701
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Tel.: +421 424443891
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mpprofit.sk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.ezakazky.sk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: § 9 ods. 4 ZVO
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Vodárenstvo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV

Numer referencyjny: SnB_08_2021_VSV
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Predmetom stavebných prác je realizácia kanalizácie a ČOV na území obce Streda nad Bodrogom a Viničky. Kanalizácia bude v prevažnej časti realizovaná na miestnych komunikáciách a to zelené pásy, krajnice i spevnené časti komunikácií. Stavenisko budú tvoriť aj poľnohospodárske pozemky, prístupová cesta do ČOV, prítok do ČOV, vodovodná a elektrická prípojka, samotná ČOV a výtlak do recipientu Bodrog.

Staveniskom kanalizácie sú vedené podzemné a nadzemné vedenia, a to: vodovod, plynovod, spojové káble, NN rozvod vzdušný, miestny rozhlas, telefón. Keďže kanalizácia bude križovať uvedené podzemné vedenia a dôjde aj k súbehu s týmito vedeniami, bude potrebné rešpektovať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Lokalita ČOV je v dostatočnej vzdialenosti od súvislej bytovej zástavby. Jedná sa o ČOV s jemnobublinnou (pneumatickou) aeráciou, s úplnou stabilizáciou kalu a kompletným kalovým hospodárstvom, čomu odpovedá podľa STN 75 6401 pásmo hygienickej ochrany 100 m. Navrhovaná lokalita ČOV spĺňa požiadavky na pásmo hygienickej ochrany podľa STN 75 6401.

Navrhovaná lokalita ČOV je bez stromov. V súčasnosti sa využíva na poľnohospodárske účely. K navrhovanej lokalite ČOV je v súčasnosti prístup po poľnej ceste, ktorá sa v rámci predmetnej stavby vybuduje na cestu so spevneným bezprašným povrchom.

Prítokové potrubie odpadovej vody bude vybudované v rámci výstavby kanalizácie. Odtokové potrubie vyčistenej vody - Výtlak z ČOV bude vybudovaný v rámci výstavby objektu ČOV a bude vedené z čerpacej stanice do recipientu rieky Bodrog. Výstavba ČOV nemá vplyv na susedné stavby iných stavebníkov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 640 849.56 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK042 Košický kraj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sídelný útvar - Streda nad Bodrogom a obec Viničky

II.2.4)Opis zamówienia:

Stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov:

PS 1501- Technologické zariadenie čerpacích staníc,

PS 1502 Zariadenie hrubého predčistenia a ČS na prítoku,

PS 1503 Zariadenie objektov biologického čistenia,

PS 1504 Zariadenie k doprave tlakového vzduchu,

PS 1505 Zariadenie kalojemu a mechanického odvodnenia kalu,

PS 1506 Zariadenie ČS na výtlaku z ČOV,

PS 1507 Zariadenie ČS úžitkovej vody,

PS 1508 Zariadenie na meranie v ČOV a diaľkový prenos,

PS 1509 Elektromotorická časť a náhradný zdroj el. energie;

a nasledovných stavebných objektov:

SO 1501 Stoková sieť,

SO 1502 Tlaková kanalizácia,

SO 1503 Kanalizačné prípojky,

SO 1504 Čerpacie stanice,

SO 1505 Elektrické NN prípojky k ČS,

SO 1506 Prístupová komunikácia,

SO 1507 NN prípojka k ČOV,

SO 1508 ČOV Streda nad Bodrogom,

ČSO 1508.1 Čerpacia stanica na prítoku,

ČSO 1508.2 Objekty mechanického predčistenia,

ČSO 1508.3 Objekty biologického čistenia,

ČSO 1508.4 Prevádzková budova a kalojem,

ČSO 1508.5 Studňa úžitkovej vody,

ČSO 1508.6 Vnútroareálové potrubné rozvody,

ČSO 1508.7 ČS na výtlaku z ČOV,

ČSO 1508.8 Výtlak z ČOV,

ČSO 1508.9 Vodovodná prípojka,

ČSO 1508.10 Vnútroareálové káblové rozvody,

ČSO 1508.11Vonkajšie osvetlenie,

ČSO 1508.12 Spevnená plocha, terénne a sadové úpravy,

ČSO 1508.13 Oplotenie

Gravitačné potrubia PVC DN 300 SN 12 ...... 12 529,40 m

Čerpacie šachty na stokovej sieti ...... 13 ks

Výtlačné potrubie PE100-RC DN 125 ...... 1 035,0 m

Výtlačné potrubie PE100-RC DN 100 ...... 429,0 m

Výtlačné potrubie PE100-RC DN 80 ...... 321,0 m

Výtlačné potrubie PE100-RC DN 65 ...... 1 686,0 m

Výtlačné potrubie PE100-RC DN 50 ...... 1 496,0 m

Výtlačné potrubie z ČOV:

PE100-RC DN 150 ...... 1079 m

Vodovodná prípojka do ČOV:

PE100-RC DN 80 ...... 311 m

Kanalizačné šachty PP DN 1000 ...... 315 ks

Z toho vstupné a sútokové ...... 311 ks

spádiskové ...... 4 ks

Kanalizačné prípojky (verejná časť): 660 ks ...... 4 600,70 m

Z toho PVC DN 150 657 ks ...... 4234,70 m

HDPE DN 200 3 ks ...... 366 m

Revízne kanalizačné šachty DN 400 ...... 660 ks

Elektrické NN prípojky kábelové

k čerpacím šachtám a ČOV:

celková dĺžka ...... 526,5 m

Množstvo vody odkanalizovanej za rok: ...... 165655 m3 odpad vody/rok

Trvalý záber PPFna ČOV Streda n/ Bodrogom a ČS ...... 5254 m2

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 640 849.56 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Kód žiadosti o NFP: NFP310010BLM9, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1.1 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona.

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona:

- Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona nepreukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS bude obstarávateľ overovať z verejne dostupných zdrojov.

- Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 zákona o VO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o VO.

Nakoľko však obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačného systému verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačného systému verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.7 Doklady musia byť predložené v origináli alebo úradne overené kópie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO.

Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej

osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33

ods. 2 ZVO.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

K bodu 1.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 30 000 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, predloží čestné vyhlásenie o celkovom obrate, v ktorom uvedie celkový obrat uchádzača, a to v členení za jednotlivé požadované roky. Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti (tzn. k 31.12. daného kalendárneho roka). Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti (tzn. k 31.12. daného kalendárneho roka).

Uchádzač ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch nie je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk, predloží:

- ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky kópie výkazov ziskov a strát alebo

- ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky kópie výkazov príjmov a výdavkov.

V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky (za stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky považuje obstarávateľ práce na výstavbe alebo rekonštrukcii kanalizácie a ČOV). Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác obdobných ako je predmet zákazky pričom minimálna súhrnná hodnota týchto prác musí byť v relevantnom období minimálne 10 000 000,00 EUR bez DPH, pričom z toho uchádzač preukáže nasledovné:

- Realizáciu min. 2 ks výstavby alebo rekonštrukcie ČOV, pričom z toho uchádzač preukáže min. 1 ks výstavby alebo rekonštrukcie ČOV v hodnote min. 1 500 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene,

- Realizáciu min. 1 ks výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácie s nákladom min. 4 500 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov:

Kľúčový odborník č.1

Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby/ potrubné energetické a iné líniové stavby s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou kanalizácií a ČOV (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Kľúčový odborník č.2

Zástupca stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby/ potrubné energetické a iné líniové stavby s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou kanalizácií a ČOV (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Kľúčový odborník č.3

Stavbyvedúci pre technologické zariadenia, kategória Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória: výrobné a technologické zariadenia s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou ČOV (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Kľúčový odborník č.4

Stavbyvedúci pre elektrotechniku a ASRTP kategória Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória: Elektrotechnické zariadenia s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou ČOV (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Słowacki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Komenského 50

042 48 Košice

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

2. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli bez obmedzenia na adrese:

https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=28874336&

3. Obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO.

4. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk.

5. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.

Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie obstarávateľ nebude brať zreteľ ak obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

6. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi

obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje, vo výške 110 000,00 EUR. Ostatné informácie a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 82005
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 82005
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2021