Works - 602327-2021

26/11/2021    S230

Nederland-Alphen aan den Rijn: Bouwwerkzaamheden

2021/S 230-602327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Scala College en Coenecoop College
Nationaal identificatienummer: 191800867
Postadres: Kees Mustersstraat 6 -8
Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2406LK
Land: Nederland
Contactpersoon: HEVO Office
E-mail: ilona.gloudemans@hevo.nl
Telefoon: +31 736409409
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.scalacollege.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Coenecoop College Waddinxveen

Referentienummer: 1654802
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht behelst in hoofdzaak de realisatie van de nieuwbouw van het Coenecoop college inclusief het terrein.

Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 455 077.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Bouwkundige werken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waddinxveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7400 m2 BVO

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waddinxveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7400 m2 BVO

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: Elektrotechnische installaties

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waddinxveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7400 m2 BVO

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 093-240513
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Gunning perceel 3: Elektrotechnische installaties

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Schulte en Lestraden B.V.
Postadres: Heereweg 23
Plaats: Lisse
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2161 AC
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 224 077.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gunning perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bectro Installatietechniek
Postadres: Heliumweg 36
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3812 RE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 946 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gunning perceel 1: Bouwkundige werken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Middelwateringbouw B.V.
Postadres: Chris Lebeauhof 16
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3059 LN
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 285 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: denhaag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2021