Dienstleistungen - 602861-2022

31/10/2022    S210

Polen-Ropa: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 210-602861

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ropa
Nationale Identifikationsnummer: 1205082
Postanschrift: 733
Ort: Ropa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-312
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Gruca
E-Mail: przetargi@eu-ropa.pl
Telefon: +48 183534014
Fax: +48 183534017
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.eu-ropa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie, odpadów komunalnych z terenu Gminy Ropa w 2023 roku”

Referenznummer der Bekanntmachung: RLIŚ.271.26.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w trakcie zbiórki objazdowej raz w roku oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów do wyznaczonych miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Ropa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w trakcie zbiórki objazdowej raz w roku oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) zgromadzonych

w pojemnikach, kontenerach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia, natomiast w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu.

2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na:

a) odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe

z tektury,

b) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych),

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone – częstotliwość załadunku i wywozu 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia, natomiast w okresie od kwietnia do października 2 razy

w miesiącu;

3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej:

a) odpadów wielkogabarytowych,

b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

c) zużytych opon,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych),

f) przeterminowanych leków ,

g) popiół paleniskowy z gospodarstw domowych,

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ( w szczególności igły i strzykawki),

i) odpady z tekstyliów i odzieży.

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz

w miesiącu.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone gromadzone będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się wiosną 2023 roku (dokładny termin ustalony zostanie po podpisaniu umowy).

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki:

1) w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest

do przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 . Przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

2) w zakres zamówienia wchodzi również sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania odpadów w sposób zgodny

z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach obowiązującym na terenie gminy Ropa.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SWZ część III.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Jakość rozumiana jako odpowiedzialność wykonawcy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

- jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w obrębie kategorii odpadów objętych zamówieniem

- posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów objętych zamówieniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:

a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę o wartości minimum 500 000,00 zł. brutto (przez wartość usługi rozumie się wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę za zrealizowaną usługę) polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. W przypadku usługi nadal wykonywanej wartość kwoty zrealizowanej usługi w przedmiocie, o którym mowa powyżej na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 250.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

b) Wykonawca dysponował pojazdami do odbioru odpadów:

- co najmniej dwoma pojazdami ciężarowymi tzw. śmieciarki, o ładowności uwzględniającej nośność mostów i dróg gminnych przeznaczone do odbioru odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach o poj. 120 l, 1.100 l oraz workach o poj. 120 l

- pojazdem do odbioru kontenerów tzw. bramowcem do wywozu kontenerów typu KP o pojemności od 5 do 10 m3,

- dwoma pojazdami skrzyniowymi o ładowności powyżej 3,5 tony do odbioru odpadów segregowanych z tzw. „zbiórki u źródła”, „z wystawki”,

- pojazdem tzw. samochodem dostawczym o ładowności do 3,5 tony z napędem na oś przednią i oś tylną – umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w trudno dostępnych terenach

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Projektowane postanowienia umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ.

3. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 455 Pzp.

5. Warunki zmian umowy zostały opisane przez zamawiającego we wzorze umowy. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie zamawiającego.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/02/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w

zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i wskazanie pliku do odszyfrowania

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Sesja otwarcia ofert nie ma charakteru jawnego z udziałem Wykonawców. W przypadku awarii systemu elektronicznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wynikających z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postepowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiając nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

|w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/10/2022