The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 603163-2019

19/12/2019    S245

Denmark-Aalborg: IT services: consulting, software development, Internet and support

2019/S 245-603163

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Motorstyrelsen
National registration number: 19552101
Postal address: Lauritzens Plads 1
Town: Aalborg
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 9000
Country: Denmark
Contact person: Anton Krogsgaard-Jensen
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@UFST.dk
Telephone: +45 72389485
Internet address(es):
Main address: http://www.motorst.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259328&B=SKATTEMINISTERIET
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259328&B=SKATTEMINISTERIET
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering af softwareløsning til semiautomatisk værdifastsættelse

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ordergiver har behov for at kunne værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med afgiftsberigtigelse, pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har ordregiver behov for en softwareløsning (”Løsningen”), der kan foretage og dokumentere automatiserede handelsprisvurderinger af køretøjer. Løsningen skal stilles til rådighed og herefter driftes, vedligeholdes og videreudvikles af leverandøren.

Leverandøren skal medvirke til, at løsningen på en enkel og simpel måde kan integreres med ordregivers øvrige it-systemer. Løsningen skal have en åben og fleksibel arkitektur, der tilgodeser kommende udvidelsesbehov.

Ordrergiver har erhvervet brugsret til en række historiske annonceprisdata for køretøjer i Danmark, og erhverver løbende nye af sådanne annonceprisdata for køretøjer. Ordrergiver har behov for, at disse prisdata, evt. efter udvikling af en integration til løsningen, kan lægges til grund for vurderinger.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72220000 Systems and technical consultancy services
72227000 Software integration consultancy services
72230000 Custom software development services
72300000 Data services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Ordergiver har behov for at kunne værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med afgiftsberigtigelse, pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har ordregiver behov for en softwareløsning (”Løsningen”), der kan foretage og dokumentere automatiserede handelsprisvurderinger af køretøjer. Løsningen skal stilles til rådighed og herefter driftes, vedligeholdes og videreudvikles af leverandøren.

Handelsprisvurderinger skal foretages på baggrund af aktuelle, repræsentative prisdata fra bilmarkedet i Danmark.

Løsningen skal kunne tilgås gennem et web-baseret UI og via et systemteknisk interface, således at vurderingsfunktionaliteten kan anvendes af sagsbehandlere og integreres i andre af ordrergivers systemer. Leverandøren skal medvirke til, at løsningen på en enkel og simpel måde kan integreres med ordregivers øvrige it-systemer. Løsningen skal have en åben og fleksibel arkitektur, der tilgodeser kommende udvidelsesbehov.

Ordrergiver ønsker på længere sigt at skabe uafhængighed af leverandører og produkter, samt at sikre størst mulig genanvendelse og genbrug af løsninger med henblik på at optimere og udnytte ressourcerne bedst muligt såvel økonomisk som forretningsmæssigt. Leverandøren skal derfor, som led i opfyldelsen af kontrakten, bidrage aktivt og selvstændigt til realisering af dette mål, herunder sikre ordrergivers mulighed for at hjemtage eller genudbyde og overdrage ydelserne samlet eller hver for sig efter kontraktudløb.

Ordrergiver har erhvervet brugsret til en række historiske annonceprisdata for køretøjer i Danmark, og erhverver løbende nye af sådanne annonceprisdata for køretøjer. Ordrergiver har behov for, at disse prisdata, evt. efter udvikling af en integration til løsningen, kan lægges til grund for vurderinger foretaget af løsningen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Der henvises til udbudsbetingelser bilag A for nærmere info / Weighting: 70 %
Price - Weighting: 30 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/01/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/01/2020
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: N/A
Town: N/A
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk.2,være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds- givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 3529100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2019