Supplies - 603313-2021

26/11/2021    S230

Nederland-'s-Gravenhage: Software en informatiesystemen

2021/S 230-603313

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tweede Kamer der Staten Generaal
Nationaal identificatienummer: 57651992
Postadres: Bezuidenhoutseweg 67
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Bas Willems
E-mail: aanbestedingen@tweedekamer.nl
Telefoon: +31 703182211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tweedekamer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c74492f87b9d0b9c1081eb96d7ee61f5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c74492f87b9d0b9c1081eb96d7ee61f5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Overig
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Content Services Platform

Referentienummer: UTP/800490
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Tweede Kamer zoekt een leverancier die een volwaardig CSP kan leveren, projecten begeleidt en de Tweede Kamer adviseert ten aanzien van de inrichting van het platform, het testen, het opleiden, de migratie, de uitrol en de nazorg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.500.000,00,-.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 144
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Viermaal vierentwintig (24) maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Tweede Kamer beoogt door middel van de Aanbestedingsprocedure een overeenkomst te sluiten met één (1) opdrachtnemer voor de aanschaf, de inrichting en de uitrol van een CSP. De Overeenkomst heeft een looptijd van vier (4) jaar, met een optionele verlenging van viermaal vierentwintig (24) maanden en zal naar verwachting ingaan op 1 mei 2022. Het platform waar de Tweede Kamer naar op zoek is, vereist een grote investering, zowel in financiële zin als qua impact op de organisatie vanwege de implementatie, de adoptie van de nieuwe manier van werken bij de medewerkers van de Tweede Kamer en de aanpassing van de interne processen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 08/02/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2021