Supplies - 603344-2021

26/11/2021    S230

Croatia-Trilj: Detection and analysis apparatus

2021/S 230-603344

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ
National registration number: 35341410291
Postal address: Poljičke republike 15
Town: Trilj
NUTS code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postal code: 21240
Country: Croatia
Contact person: Nedjeljko Kegalj
E-mail: nedjeljko.kegalj@inet.hr
Telephone: +385 21831135
Fax: +385 21831198
Internet address(es):
Main address: www.cekom3lj.hr
Address of the buyer profile: www.cekom3lj.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0042380
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Stručno istraživanje i razvoj u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji i nutricionizmu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Reference number: VV – 03/21
II.1.2)Main CPV code
38430000 Detection and analysis apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

Ponuditelj se obvezuje isporučiti predmet nabave koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. te svim pozitivnim propisima i normama koje reguliraju to područje

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 763 528.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38430000 Detection and analysis apparatus
42215000 Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink
33191100 Steriliser
38416000 PH meters
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Main site or place of performance:

Čaporice 133, Čaporice, Trilj

II.2.4)Description of the procurement:

Nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatno trajanje odgovornosti za nedostatke / Weighting: 20 bodova
Price - Weighting: 80 bodova
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 763 528.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE;EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt koji samostalno dostavlja ponudu, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, te ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno kao i na gospodarske subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja u ovom postupku javne nabave, mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/12/2021
Local time: 11:00
Place:

CEKOM 3LJ Ugljane 115 C, 21 240 Trilj

Information about authorised persons and opening procedure:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe Ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: CEKOM 3LJ
Postal address: Ugljane 115 C
Town: Trilj
Postal code: 21240
Country: Croatia
E-mail: info@cekom3lj.hr
Telephone: +385 21831135
Fax: +385 21831198
Internet address: www.cekom3lj.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021