We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 603344-2021

26/11/2021    S230

Hrvatska-Trilj: Aparati za detekciju i analizu

2021/S 230-603344

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ
Nacionalni registracijski broj: 35341410291
Poštanska adresa: Poljičke republike 15
Mjesto: Trilj
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21240
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: nedjeljko.kegalj@inet.hr
Telefon: +385 21831135
Telefaks: +385 21831198
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cekom3lj.hr
Adresa profila kupca: www.cekom3lj.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0042380
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Stručno istraživanje i razvoj u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji i nutricionizmu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Referentni broj: VV – 03/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38430000 Aparati za detekciju i analizu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

Ponuditelj se obvezuje isporučiti predmet nabave koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. te svim pozitivnim propisima i normama koje reguliraju to područje

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 763 528.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38430000 Aparati za detekciju i analizu
42215000 Strojevi za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića
33191100 Sterilizator
38416000 pH metri
48900000 Razni programski paketi i računalni sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Čaporice 133, Čaporice, Trilj

II.2.4)Opis nabave:

Nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje odgovornosti za nedostatke / Ponder: 20 bodova
Cijena - Ponder: 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 763 528.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE;EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt koji samostalno dostavlja ponudu, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, te ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno kao i na gospodarske subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja u ovom postupku javne nabave, mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/12/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/12/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

CEKOM 3LJ Ugljane 115 C, 21 240 Trilj

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe Ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: CEKOM 3LJ
Poštanska adresa: Ugljane 115 C
Mjesto: Trilj
Poštanski broj: 21240
Država: Hrvatska
E-pošta: info@cekom3lj.hr
Telefon: +385 21831135
Telefaks: +385 21831198
Internetska adresa: www.cekom3lj.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/11/2021