Supplies - 603344-2021

26/11/2021    S230

Hrvatska-Trilj: Aparati za detekciju i analizu

2021/S 230-603344

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ
Nacionalni registracijski broj: 35341410291
Poštanska adresa: Poljičke republike 15
Mjesto: Trilj
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21240
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: nedjeljko.kegalj@inet.hr
Telefon: +385 21831135
Telefaks: +385 21831198
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cekom3lj.hr
Adresa profila kupca: www.cekom3lj.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0042380
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Stručno istraživanje i razvoj u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji i nutricionizmu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Referentni broj: VV – 03/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38430000 Aparati za detekciju i analizu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava laboratorijske opreme za CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.

Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

Ponuditelj se obvezuje isporučiti predmet nabave koji je u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. te svim pozitivnim propisima i normama koje reguliraju to područje

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 763 528.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38430000 Aparati za detekciju i analizu
42215000 Strojevi za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića
33191100 Sterilizator
38416000 pH metri
48900000 Razni programski paketi i računalni sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Čaporice 133, Čaporice, Trilj

II.2.4)Opis nabave:

Nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ – uređaj br. 3.Nabava uključuje dobavu, dostavu instalaciju uređaja, testiranje, puštanje u rad dostavljene opreme te obuku osoblja naručitelja koje će koristiti navedenu opremu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje odgovornosti za nedostatke / Ponder: 20 bodova
Cijena - Ponder: 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 763 528.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE;EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt koji samostalno dostavlja ponudu, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, te ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno kao i na gospodarske subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja u ovom postupku javne nabave, mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/12/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/12/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

CEKOM 3LJ Ugljane 115 C, 21 240 Trilj

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Dokaz ovlasti ovlaštene osobe Ponuditelja je pisana punomoć, ovlaštenje i sl.

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: CEKOM 3LJ
Poštanska adresa: Ugljane 115 C
Mjesto: Trilj
Poštanski broj: 21240
Država: Hrvatska
E-pošta: info@cekom3lj.hr
Telefon: +385 21831135
Telefaks: +385 21831198
Internetska adresa: www.cekom3lj.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/11/2021