Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 603367-2021

26/11/2021    S230

Poland-Katowice: Sensors

2021/S 230-603367

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Śląskie
Postal address: ul. Ligonia 46
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-037
Country: Poland
Contact person: Edyta Dudzik- w sprawach proceduralnych
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Telephone: +48 327740025
Internet address(es):
Main address: www.slaskie.pl
Address of the buyer profile: https://bip.slaskie.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska „Współczesne przyrządy meteorologiczne” w ramach zadania pn. „Planetarium — Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetariu

Reference number: ZP:/WR-Z/5/2021
II.1.2)Main CPV code
35125100 Sensors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska „Współczesne przyrządy meteorologiczne” w ramach zadania pn. „Planetarium — Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
30231300 Display screens
30231310 Flat panel displays
30231320 Touch screen monitors
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Chorzów

II.2.4)Description of the procurement:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska „Współczesne przyrządy meteorologiczne” w ramach zadania pn. „Planetarium — Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie czasu naprawy / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na stanowisko / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Szacowany przez producenta wykaz trwałości panelu dotykowego (MTFB) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Serwis pogwarancyjny / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie współfinansowane z Regionalnego programu operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII – Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Uzasadnienie prawne:Wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki dokonano zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.Uzasadnienie faktyczne:W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 065-165468
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uzasadnienie:

Z uwagi na brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ustawowym terminie tj. najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Zgodnie z art. 449 ust. 3 PZP Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia. Skoro Zamawiający nie określił terminu to wykonawca miał wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy. Art.264 ust. 1 PZP mówi, że umowa powinna być zawarta w terminie 10 lub 15 dniowym.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 7 PZP w zw. z art. 449 ust. 3 PZP i art. 264 ust. 1 PZP

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Na orzeczenie Izy oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021