Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 603597-2021

26/11/2021    S230

Poland-Wieliczka: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2021/S 230-603597

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Postal address: ul. Lednicka 16a
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
Contact person: W sprawach merytorycznych: Elżbieta Kłapa, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: gzd@wieliczka.eu
Telephone: +48 122782010
Fax: +48 122501190
Internet address(es):
Main address: http://www.gzd.wieliczka.eu
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/gzdrog
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2022

Reference number: GZD.4333.1.8.2021
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2022.

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej obejmuje energię elektryczną czynną: całodobową, nocną i dzienną.

Parametry techniczne:

Grupa taryfowa C11 i C12b

Zamawiający planuje w 2022 r. zakupić łączne około 4 670 000 kWh, z czego w taryfie:

a) energia czynna dzienna C12b - 2 000 000 kWh,

b) energia czynna nocna C12b - 2 600 000 kWh,

c) energia całodobowa C11 - 70 000 kWh,

Ilość punktów poboru 279 szt. Punkty poboru znajdują się na terenie OSD -TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-538 Kraków ul. Jasnogórska 11.

Sterowanie oświetlenia drogowego odbywa się za pomocą czujników zmierzchu i zegarów astronomicznych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 391 920.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Miasto i gmina Wieliczka

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2022.

2. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej obejmuje energię elektryczną czynną: całodobową, nocną i dzienną.

Parametry techniczne:

Grupa taryfowa C11 i C12b

Zamawiający planuje w 2022 r. zakupić łączne około 4 670 000 kWh, z czego w taryfie:

a) energia czynna dzienna C12b - 2 000 000 kWh,

b) energia czynna nocna C12b - 2 600 000 kWh,

c) energia całodobowa C11 - 70 000 kWh,

Ilość punktów poboru 279 szt. Punkty poboru znajdują się na terenie OSD -TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-538 Kraków ul. Jasnogórska 11.

Sterowanie oświetlenia drogowego odbywa się za pomocą czujników zmierzchu i zegarów astronomicznych.

3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do złożenia w imieniu zamawiającego Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

4. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii;

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;

09310000-5 – Elektryczność.

5. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązują rozdzielone umowy na sprzedaż i na dystrybucję energii elektrycznej. Są one zawarte na okres jednego roku, a ich ważność upływa z dniem 31.12.2021 r. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.

6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IriESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych tj. zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego.

7. W przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji warunków zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub sformułowanie wskazujące na pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

8.1) Normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz ust. 3 uPzp to:

8.1.1) Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

8.1.2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

8.1.3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 172-448636
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2022

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PGE Obrót S.A.
National registration number: NIP : 8130268082 Regon: 690254559
Postal address: ul. 8- go Marca 6
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-959
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 148 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 391 920.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu IX uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021