Supplies - 603819-2020

Submission deadline has been amended by:  636006-2020
15/12/2020    S244

Poland-Bydgoszcz: Disposable gloves

2020/S 244-603819

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Postal address: ul. dr. Izabeli Romanowskiej 2
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-796
Country: Poland
Contact person: Bożena Dzierżawska
E-mail: zamowienia@co.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523743208
Fax: +48 53743301
Internet address(es):
Main address: www.co.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: www.co.bydgoszcz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.co.bydgoszcz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, niejałowych, bezpudrowych

Reference number: 507/P/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, niejałowych, bezpudrowych, które zostały szczegółowo opisane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiach stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. dr. I. Romanowskiej 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców:

• o wytrzymałości przed i po starzeniu min. 8 N,

• zapewniające ochronę przeciwko bakteriom, wirusom i drobnoustrojom oraz środkom dezynfekcyjnym – zgodnie z wymaganiami norm EN 455, EN 420, EN 374 oraz ASTM F1671 (Zamawiający wymaga rękawic jako środek ochrony indywidualnej kat. III, poziom ochrony co najmniej 2 – czas przenikania > 30 minut).

Odporne na przenikanie cytostatyków (poziom ochrony min. 2, czas przenikania > 30 minut) – dla najczęściej używanych w tym co najmniej dla: cisplatyny, cyklofosfamidu, etopozydu, 5-fluorouracylu i paklitakselu, doksorubicyny, winkrystyny, a także dla karmustyny – czas przenikania min. 5 min.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas realizacji zamówienia częściowego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: ocena jakości / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 10:00
Place:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, POLSKA, pok. 1077.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 PLN.

3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały podane w SIWZ.

4. Dokumenty wymagane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały podane w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2020