Supplies - 603857-2020

Submission deadline has been amended by:  949-2021
15/12/2020    S244

Poland-Poznań: Antibacterials for systemic use

2020/S 244-603857

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ
Postal address: ul. Szamarzewskiego 62
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 60-569
Country: Poland
E-mail: asewastynowicz@wcpit.org
Telephone: +48 616654255
Fax: +48 616654255
Internet address(es):
Main address: http://www.wcpit.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych

Reference number: WCPiT/EA/381-47/2020
II.1.2)Main CPV code
33651100 Antibacterials for systemic use
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie Formularzem cenowym.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 047 592.31 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651100 Antibacterials for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Antybiotyki.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Leki cytostatyczne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Leki cytostatyczne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Leki ogólne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Leki ogólne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33612000 Medicinal products for functional gastrointestinal disorders
33621200 Antihaemorrhagics
33622100 Cardiac therapy medicinal products
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Leki ogólne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141550 Heparin
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Leki ogólne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na hurtowy obrót lekiem wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.08.45.271 z późn. zm.).

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi – jeżeli wykażą, że posiadają zezwolenie na hurtowy obrót lekiem wydany przez właściwy organ znajdujący się na terenie Państwa w którym wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/01/2021
Local time: 11:00
Place:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, POLSKA, w sali konferencyjnej w budynku administracji szpitala.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający zastosuje zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, tzw. „procedurę odwróconą”.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert (pkt 12 SIWZ).

3. Do oferty wykonawca dołącza – w formie jednolitego dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał dokumentów zgodnie z pkt 8.2 SIWZ.

5.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 25 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: iod.kio@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: iod.kio@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2020