Supplies - 603878-2020

15/12/2020    S244

Poland-Wrocław: Surgical gloves

2020/S 244-603878

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
National registration number: PL8960005779
Postal address: Wybrzeże L. Pasteura 1
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-367
Country: Poland
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Telephone: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Internet address(es):
Main address: www.umed.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umed.wroc.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://umed-wroc.logintrade.net
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz płynów dezynfekujących na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. (nr sprawy: UMW/AZ/PN-140/20)

Reference number: UMW/AZ/PN-140/20
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej oraz płynów dezynfekujących na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 (cztery) części osobno ocenianych:

— część 1 – rękawice nitrylowe,

— część 2 – maseczki jednorazowe,

— część 3 – fartuchy flizelinowe jednorazowe,

— część 4 – środki do dezynfekcji

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Dział Transportu i Zaopatrzenia UMW (magazyn – wjazd na teren Uniwersytetu Medycznego od ul. Marcinkowskiego), Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od...

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4). W toku realizacji umowy zamawiający będzie zamawiał środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekując w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu z arkusza asortymentowo-cenowego, załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin dostawy jednostkowego zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Maseczki jednorazowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Dział Transportu i Zaopatrzenia UMW (magazyn – wjazd na teren Uniwersytetu Medycznego od ul. Marcinkowskiego), Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od...

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4). W toku realizacji umowy zamawiający będzie zamawiał środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekując w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu z arkusza asortymentowo-cenowego, załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin dostawy jednostkowego zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Fartuchy flizelinowe jednorazowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Dział Transportu i Zaopatrzenia UMW (magazyn – wjazd na teren Uniwersytetu Medycznego od ul. Marcinkowskiego), Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od...

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4). W toku realizacji umowy zamawiający będzie zamawiał środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekując w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu z arkusza asortymentowo-cenowego, załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin dostawy jednostkowego zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki do dezynfekcji

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Dział Transportu i Zaopatrzenia UMW (magazyn – wjazd na teren Uniwersytetu Medycznego od ul. Marcinkowskiego), Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od...

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4). W toku realizacji umowy zamawiający będzie zamawiał środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekując w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego asortymentu z arkusza asortymentowo-cenowego, załącznik nr 2 do SIWZ (dla poszczególnych części 1–4).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin dostawy jednostkowego zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/01/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Dziale Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 110.1 za pośrednictwem platformy pod adresem (https://umed-wroc.logintrade.net) poprzez ich odszyfrowanie przez zamawiającego.

Okres związania ofertą (IV.2.6) wynosi 60 dni.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

A. Wyk. składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświad. w formie „JEDZ”.

B. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 Pzp.

C. Oświadczenia i dok. potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

2) informacja z KRK zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

3) oświadczenie wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświad. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

zam. przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa Pzp.

1. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w pkt C2) ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

2. Dok., o których mowa w pkt C2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dok. złożonego przez wyk., zam. może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dok.

5. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w pkt C2, składa dok. w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok.miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświad. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

D. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2020