Supplies - 603918-2020

15/12/2020    S244

Poland-Gdynia: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 244-603918

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup wyposażenia i urządzeń do Działu Sterylizacji w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni w ramach projektu pt. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o...."

Reference number: D25M/251/N/38-70rj/20
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z transportem, instalacją i uruchomieniem do Działu Sterylizacji w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 5 i 5A do SIWZ w podziale na 2 zadania częściowe:

— zadanie 1: automatyczna myjnia dezynfekator do mycia wózków, kontenerów sterylizacyjnych,

— zadanie 2: pozostałe urządzenia do Działu Sterylizacji w Gdyni.

2. Oferowane urządzenia muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2020 r., kompletne, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 dla zad. 1, 5A dla zad. 2 do SIWZ, po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych do zainstalowania i uruchomienia urządzeń we wskazanym przez zamawiającego docelowym miejscu zgodnie z wymaganiami projektowymi – załączniki do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1: automatyczna myjnia dezynfekator do mycia wózków, kontenerów sterylizacyjnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

ul. Wójta Radtkego, Szpital im. św. Wincentego a Paulo, Gdynia.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z transportem, instalacją i uruchomieniem do Działu Sterylizacji w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 5 i 5A do SIWZ w podziale na 2 zadania częściowe – zadanie 1 automatyczna myjnia dezynfekator do mycia wózków, kontenerów sterylizacyjnych.

2. Oferowane urządzenia muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2020 r., kompletne, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 dla zad. 1, 5A dla zad. 2 do SIWZ, po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych do zainstalowania i uruchomienia urządzeń we wskazanym przez zamawiającego docelowym miejscu zgodnie z wymaganiami projektowymi – zał. nr 8–17.

4. Uszczegółowienie pkt II 2.7 Ogłoszenia o zamówieniu:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w trzech etapach:

— etap 1 – wykonanie wszystkich prac adaptacyjnych niezbędnych do zamontowania i uruchomienia urządzeń w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz dostawa urządzeń w ciągu 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

— etap 2 – instalacja oraz uruchomienie urządzeń wraz z próbami rozruchowymi instalacji – do 30 dni roboczych od dostawy urządzeń (wyposażenia),

— etap 3 – przeszkolenie z obsługi personelu zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia uruchomienia urządzeń (plus 20 godzin szkoleniowych w roku na życzenie zamawiającego).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 82
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto – 80 %,

— parametry techniczne oceniane – 20 %.

Wadium dla zadania 1 – w wysokości 13 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2: pozostałe urządzenia do Działu Sterylizacji w Gdyni

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

ul. Wójta Radtkego, Szpital im. św. Wincentego a Paulo, Gdynia.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z transportem, instalacją i uruchomieniem do Działu Sterylizacji w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 5 i 5A do SIWZ w podziale na 2 zadania częściowe – zadanie 2 pozostałe urządzenia do Działu Sterylizacji w Gdyni.

2. Oferowane urządzenia muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2020 r., kompletne, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 dla zad. 1, 5A dla zad. 2 do SIWZ, po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych do zainstalowania i uruchomienia urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego docelowym miejscu zgodnie z wymaganiami projektowymi – zał. nr 8–17.

4. Uszczegółowienie pkt II 2.7 Ogłoszenia o zamówieniu:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w trzech etapach:

— etap 1 – wykonanie wszystkich prac adaptacyjnych niezbędnych do zamontowania i uruchomienia urządzeń w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz dostawa urządzeń w ciągu 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

— etap 2 – instalacja oraz uruchomienie urządzeń wraz z próbami rozruchowymi instalacji – do 30 dni roboczych od dostawy urządzeń (wyposażenia),

— etap 3 – przeszkolenie z obsługi personelu zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia uruchomienia urządzeń (plus 20 godzin szkoleniowych w roku na życzenie zamawiającego).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 82
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert:

— Cena brutto – 80 %,

— parametry techniczne oceniane – 20 %.

Wadium dla zad. 2 – w wysokości 38 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zadanie 1 – w postępowaniu może brać udział wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie dostawy wyposażenia w urządzenia medyczne sterylizatorni szpitalnej wraz z ich instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każda z dostaw.

Zadanie 2 – w postępowaniu może brać udział wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie dostawy wyposażenia w urządzenia medyczne sterylizatorni szpitalnej wraz z ich instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każda z dostaw.

Uwaga: jeśli wykonawca składa ofertę na oba zadania może wykazać się dwoma zamówieniami zrealizowanymi na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto każde zamówienie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa:

Zadanie 1 – wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych co najmniej dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyposażenia w urządzenia medyczne sterylizatorni szpitalnej wraz z ich instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda z dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

Zadanie 2 – wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych co najmniej dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wyposażenia w urządzenia medyczne sterylizatorni szpitalnej wraz z ich instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN każda z dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uwaga: jeśli wykonawca składa ofertę na oba zadania może wykazać się dwoma zamówieniami zrealizowanymi na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto każde zamówienie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowy zakres i warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2021
Local time: 09:30
Place:

W Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1, w pokoju nr 219 w budynku nr 6.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone z wykorzystaniem platformy (www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie).

2. Łączna wysokość wadium wynosi 51 000,00 PLN – należy je wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. W nn postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawcę wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca składa:

5.1. w celu wstępnego wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ;

5.2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

5.3. wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego, składa następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/12/2020