We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 603924-2019

19/12/2019    S245    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 245-603924

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 4
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51
Kod pocztowy: 53-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Semp
E-mail: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl
Tel.: +48 717987949

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wroclaw.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa monitorowania systemów informatycznych przy użyciu narzędzia klasy APM

Numer referencyjny: Z-2502-24/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości usługi monitorowania systemów przez okres 36 miesięcy wraz z zagwarantowaniem wsparcia producenta w tym okresie, a także:

a. Instalacja Systemu;

b. Konfiguracja Systemu;

c. usługa asysty technicznej Wykonawcy;

d. usługa szkoleniowa;

e. usługa gwarancji i wsparcia technicznego Wykonawcy na wykonane usługi.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 492 705.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72265000
72267000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Usługa monitorowania systemów z wykorzystaniem systemu klasy APM (ang. Application Performance Monitoring) w okresie 36 miesięcy. Dostarczona usługa powinna objąć monitorowaniem serwery wyszczególnione w Załączniku nr 1 do OPZ przy założeniu, że maksymalny rozmiar monitorowanej pamięci jednocześnie wynosi w lokalizacji 1: 640 GB i 365 procesorów, w lokalizacji 2: 336 GB i 52 procesory oraz monitorować aktywności użytkowników w wymiarze co najmniej w lokalizacji 1: 40 mln, w lokalizacji 2: 11 mln sesji rzeczywistych użytkowników systemów w czasie trwania usługi. Usługa elastycznych (możliwych do przenoszenia pomiędzy serwerami) godzin monitorowania systemów w ilości - dla lokalizacji 1: 27 000, dla lokalizacji 2: 9000) godzin. Usługa przyjmowania i analizy niestandardowych danych w ilości 1000 jednostek (np. plików) w lokalizacji 1. Usługa musi zapewniać monitorowanie zachowania i wydajności aplikacji oraz monitorowanie doświadczeń użytkownika końcowego wraz z pełną diagnostyką działania na stacji roboczej w zakresie działania monitorowanych aplikacji i usług.

1.2. Instalacja usługi monitorowania w Infrastrukturze Zamawiającego obejmującej dwa ośrodki przetwarzania wskazane przez Zamawiającego. Każdy z ośrodków dodatkowo dzieli się na dwie instalacje w trybie HA. Pierwszy z nich znajduje się na terenie miasta Wrocławia (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, lokalizacja 2), druga – Warszawy (Ministerstwo Sprawiedliwości, lokalizacja 1).

1.3. Konfiguracja usługi monitorowania poprzez objęcie monitorowaniem serwerów znajdujących się w Załączniku nr 1 do OPZ. Wydzielenie usług i aplikacji działających w systemach objętych monitorowaniem.. Konfiguracja monitorowania usługi w celu prezentowania i monitorowania sesji użytkowników w połączeniu z ich loginem w systemach wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalny dopuszczalny termin Konfiguracji usługi monitorowania klasy APM to ..... dni od daty zawarcia Umowy.

1.4. Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla administratorów z obsługi i użytkowania wdrożonego ramach dostarczonej usługi Systemu klasy APM w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania odpowiedniego (dla danej lokalizacji) protokołu odbioru Konfiguracji systemu klasy APM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dni potrzebnych na konfigurację usługi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat firmy SAP / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzenie do obsługi oprogramowania SAP / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Monitorowanie środowiska Vmware / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-491772
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Info Baza Technology Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Drobna 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-203
Państwo: Polska
E-mail: i.suszek@info-baza.pl
Tel.: +48 506258575

Adres internetowy: www.ibtechnology.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 032 521.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 492 705.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępować powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7. lub 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019