Varer - 60407-2018

09/02/2018    S28    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Aalborg: Telekommunikationsleverancer

2018/S 028-060407

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Nordjylland
29 19 09 41
Niels Bohrsvej 30
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Thomas Meyer Balle
Telefon: +45 28957354
E-mail: tmb@anycom.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.nau.rn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmgciinchb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmgciinchb
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indendørs radiodækning for mobiltelefoni og SINE

II.1.2)Hoved-CPV-kode
32500000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Nordjylland – Nyt Aalborg Universitetshospital ønsker med dette udbud at vælge leverandør for anskaffelse, implementering samt efterfølgende vedligeholdelse og support af indendørs radiodækningsanlæg. Indendørs radiodækning omfattende både mobiltelefoni og SINE beredskabskommunikation på Tetra nettet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trådløs infrastruktur – mobiltelefoni og -data samt beredskabskommunikation er afgørende for hospitalets daglige drift for medarbejdere, patienter og pårørende samt for en effektiv og sikker indsats i de situationer, hvor beredskabet sættes ind. Elektronisk kommunikation bliver overvejende trådløs på det nye hospital.

Denne udbud – omfatter aftale på leverance samt efterfølgende vedligehold og support på:

- DAS – indendørs mobildækning overalt på hospitalet,

- SINE – indendørs dækning i udvalgte afsnit.

Leverancen vil ske over en årrække i takt med at hver bygningsfase er klar til installation. Første leverance vil være etablering af radio teknikrum, hvor det centrale aktive udstyr, der interfacer til mobil- og SINE operatører er placeret.

Leverandøren på aftalen skal koordinere og sikre sameksistens, mellem operatørerne i Danmark, på mobiltelefoni og SINE løsningerne.

Hovedleverancen under kontrakten er i hovedpunkter:

- Etablering af centralt aktivt udstyr i radio teknikrum for mobiltelefoni og SINE,

- Etablering af indendørs dækning for mobiltelefoni og SINE i de efterfølgende byggefaser,

- Vedligeholdelse og support af løsningen, omfanget øges i takt med idriftsættelse af de forskellige leverancer.

- Dokumentation,

- Samarbejde, herunder statusmøder,

- Driftshåndbog,

- Rapportering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse med yderligere 3 x 12 måneder således at den samlede varighed bliver 96 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af ansøgere, der er i besiddelse af de krævede kvalifikationer, overstiger det antal ansøgere, som Ordregiver agter at prækvalificere, vil Ordregiver prækvalificere de ansøgere med flest referencer på levering af ydelser af typen indendørs radiodækningsanlæg til mobiltelefoni og SINE og sekundært har den største omsætning inden for det udbudte ydelsesområde.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option for forlængelse af kontrakt med 3 x 12 måneder således at den samlede varighed bliver 96 måneder.

Option på levering af indendørs radiodækning til psykiatrisk hospital og planlagte yderligere byggerier.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin gennemsnitlige årsomsætning indenfor det udbudte ydelsesområde, det vil sige nettoomsætning, i de seneste to (2) disponible regnskabsår. Nettoomsætningen skal angives i danske kroner og skal forstås i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige nettoomsætning indenfor det udbudte ydelsesområde er minimum DKK 5 000 000.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal levere en oversigt over de betydeligste leverancer til hospitaler af typen indendørs radiodækningsanlæg til mobiltelefoni og SINE udført i løbet af de seneste tre år. Tilbudsgiver bedes for hvert ydelsesområde beskrive omfanget af ydelserne tillige med en kortfattet beskrivelse af hvilke vedligeholdelses og supportydelser, der er leveret. Til alle leverancer ønskes oplyst en kontaktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol af de afgivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret mindst én reference, hvor der er leveret sammenlignelige indendørs radiodækning til hospital med tilhørende vedligeholdelses- og support.

For hver reference skal oplyses:

- Kundens navn,

- Periode for leverance af ydelserne (etablerings år og vedligeholdelsesperiode),

- Omfang – kontraktens værdi (beløb i DKK ekskl. moms),

- Kort beskrivelse af leverancen/løsningen,

- Vedligeholdelses- og supportydelser,

- Kontaktperson.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/03/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som en del af sit tilbud som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. For en nærmere beskrivelse af ESPD'et henvises til udbudsbetingelserne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger om dette.

Før beslutning om tildeling skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsbetingelserne.

Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.

Hvis Ordregiver vælger at gennemføre flere forhandlingsrunder, forbeholder Ordregiver sig retten til at foretage en begrænsning i antallet af tilbudsgivere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder der.

Følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20.

Kalenderdage regnet fra dagen efter den dag hvor Ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere.

Om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbuddet skal være indgået til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren.

Har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en.

Kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet under punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018