Dostawy - 604191-2020

15/12/2020    S244

Polska-Kraków: Telefony komórkowe

2020/S 244-604191

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych.

Numer referencyjny: WZP-421-20/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kody CPV przedmiotu zamówienia:

32.25.00.00-0 Telefony komórkowe.

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

3. Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w załącznikach nr 2.1–2.4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— część 1: aparat telefoniczny typ 1 (standardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 227,

— część 2: aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 199,

— część 3: aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 258,

— część 4: aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 135.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 041 272.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 1 (standardowy)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania w ramach części 1 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

część 1: aparat telefoniczny typ 1 (standardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 227.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Osobna tacka na kartę pamięci / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Transmisja danych NFC / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć wbudowana 64 GB lub więcej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM 3 GB lub więcej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy), zwanych dalej sprzętem, na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

część 2: aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 199.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Osobna tacka na kartę pamięci / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć wbudowana 64 GB lub więcej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania w ramach części 3 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy), zwanych dalej sprzętem, na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

część 3: aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy)- dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 258.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Osobna tacka na kartę pamięci / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć wbudowana 128 GB lub więcej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Odbiornik GPS Galileo / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czujnik Halla / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy), zwanych dalej sprzętem, na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

część 4: aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 135.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.4 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM 8 GB lub więcej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zoom optyczny na tylnym aparacie min. 2x / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wyświetlacz zabezpieczony szkłem Gorilla Glass min. 6 generacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Niezależne od gniazda usb-c wyjście słuchawkowe/głośnikowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413803
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 1 (standardowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 1: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 2: Parser Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szlenkierów 1/33
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-181
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 3: Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Taternicza 41
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 92-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 133 616.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 189 772.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 1: Parser Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szlenkierów 1/33
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-181
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 2: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 3: Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Taternicza 41
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 92-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 210 163.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 1: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 2: JM Data Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Trakt Lubelski 233
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-667
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 3: Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Taternicza 41
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 92-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 447 268.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 309 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 1: JM Data Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Trakt Lubelski 233
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-667
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 2: Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Taternicza 41
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 92-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wykonawca nr 3: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 351 946.35 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 342 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZdS IGB, działa w imieniu własnymi i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020