Lieferungen - 604305-2019

19/12/2019    S245

Polska-Gliwice: Autobusy i autokary

2019/S 245-604305

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 216-531273)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 150
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-mail: info@pkm-gliwice.com.pl
Tel.: +48 323304600
Faks: +48 323304601
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm-gliwice.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 10 fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej w 2020 roku dla PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Numer referencyjny: PN/UZP/TT/1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121000 Autobusy i autokary
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej, jednego producenta (marki), o długości całkowitej od 11,80 m do 12,20 m (dopuszcza się autobus z tolerancją długości ± 0,10 m pod warunkiem posiadania homologacji dopuszczającej jego eksploatację na rynku polskim) i wysokości całkowitej nie większej niż 3,25 m, zwanych dalej autobusami lub autobusami dwuosiowymi, które muszą być jednego typu, wariantu i wersji, co oznacza, że są one identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, dostarczanych wraz z: dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowań oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prac obsługowo-naprawczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 216-531273

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10.00.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie Zamawiającego, tj. w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, POLSKA, w dniu 14.1.2020 r. o godz. 10:00.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: