W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 604352-2019

19/12/2019    S245    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 245-604352

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Gajewski
E-mail: karol.gajewski@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005

Adresy internetowe:

Główny adres: www.poczta-polska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie Systemu Zarządzania i Ewidencji Floty

Numer referencyjny: PI.PZ.2600.051.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) udostępnienie Systemu Zarządzania i Ewidencji Floty w modelu SaaS;

2) dostawa, montaż oraz demontaż urządzeń monitorujących;

3) przeprowadzenie instruktażu;

4) świadczenie usługi wsparcia;

5) świadczenie usługi rozwoju w wymiarze nie przekraczającym 1 600 godzin.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32260000
34971000
51200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cała Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) udostępnienie Systemu Zarządzania i Ewidencji Floty w modelu SaaS - software as a service „oprogramowanie jako usługa”, (spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy „Charakterystyka techniczno-użytkowa” oraz warunki specyfikacji określone w załączniku nr 2 do umowy „Specyfikacja szczegółowa”, zgodnie z opisami zawartymi w Analizie Wstępnej,) przez okres 48 miesięcy lub do wyczerpania wartości przedmiotu umowy, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej, począwszy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu, nie później jednak niż w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, dla maksymalnej liczby 5463 pojazdów podzielonych na następujące grupy:

a) Grupa I – Pojazdy specjalne (bankowozy) kategorii N1 i N2 – w liczbie 363szt.;

b) Grupa II – Pojazdy ciężarowe kategorii N1 (o DMC do 3,5t.) – w liczbie 3708 szt.;

c) Grupa III – Pojazdy ciężarowe kategorii N2 i N3 (o DMC pow. 3,5t.) – w liczbie 626 szt.;

d) Grupa IV – Naczepy kategorii O4 (o DMC pow. 10t.) – w liczbie 181 szt.;

e) Grupa V – Pojazdy osobowe kategorii M1 – w liczbie 105 szt.;

f) Grupa VI – Pojazdy Podmiotów Zewnętrznych oraz Pojazdy zastępcze kategorii N1 do N3, które będą wyposażone w Przenośne Urządzenie Monitorujące w liczbie 480 szt

2) dostawa, montaż oraz demontaż Urządzeń Monitorujących spełniających wymogi zawarte w załączniku nr 2 do umowy „Specyfikacja szczegółowa” oraz demontaż urządzeń monitorujących zamontowanych obecnie w pojazdach Grupy II i III - wchodzących w skład floty, w terminach określonych w „Harmonogramie„ zawartym w załączniku nr 4 do umowy „Harmonogram”;

3) przeprowadzenie instruktażu na zasadach określonych we wzorze umowy;

4) świadczenie usługi wsparcia na rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy;

5) świadczenie usługi rozwoju w wymiarze nie przekraczającym 1 600 godzin na zasadach określonych we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega, że gwarantuje Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy wyszczególnionego w pkt II.2.4) dla 80 % Pojazdów, tj. 4 370 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt). Realizacja przedmiotu umowy dla pozostałych 20 % Pojazdów, tj. 1093 (tysiąca dziewięćdziesięciu trzech) lub ich części, będzie świadczona przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy, a brak realizacji przedmiotu umowy dla 20 % Pojazdów, nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych (odszkodowawczych) ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-333879
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Pozyskanie Systemu Zarządzania i Ewidencji Floty

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1) ppkt 1 lit. i) niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt III.1.1) ppkt lit. h) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt III.1.1) ppkt 1 lit. a-g oraz w pkt III.1.2) i pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019