The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 604362-2021

26/11/2021    S230

Nederland-Leiden: Computeruitrusting en -benodigdheden

2021/S 230-604362

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 176-456590)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicepunt71
Nationaal identificatienummer: 292140280
Postadres: Tweelingstraat 4
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2312 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Nanieck Berger-Pickert
E-mail: n.pickert@servicepunt71.nl
Telefoon: +31 715167560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.servicepunt71.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A03.47.2021 Levering Hardware en AV middelen

Referentienummer: A03.47.2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige raamovereenkomsten voor de levering van Hardware lopen af. Omdat ook de komende jaren behoefte aan hardware zal blijven bestaan is het nodig om opnieuw raamovereenkomsten te sluiten. Met het opnemen van een perceel voor AV middelen wordt de scope van de aanbesteding uitgebreid ten opzichte van voorgaande jaren. De reden hiertoe is dat op hoofdlijnen dezelfde randvoorwaarden gelden voor de levering van hardware en AV middelen. Daarom is het efficiënt om beide raamovereenkomsten te sluiten door middel van één aanbesteding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 176-456590

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 23-11-2021

Plaatselijke tijd: 09:01

Te lezen:

Datum: 02-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen: