29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 604390-2020

15/12/2020    S244

Hiszpania-Madryt: Pompy wodne

2020/S 244-604390

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (TRAGSA)
Krajowy numer identyfikacyjny: A28476208
Adres pocztowy: C/ Maldonado, 58
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Kod pocztowy: 28006
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (TRAGSA)
E-mail: contratacion@tragsa.es
Tel.: +34 913963667
Faks: +34 913969172
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tragsa.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qwd2C2x8IcmiEJrVRqloyA%3D%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Otras entidades del sector público
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Suministro de bombas y grupos hidráulicos

Numer referencyjny: BOMBAS.
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122210 Układy hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis zamówienia:

Suministro de bombas y grupos hidráulicos.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020