Services - 604556-2021

26/11/2021    S230

Nederland-Nijmegen: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 230-604556

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radboudumc
Nationaal identificatienummer: 09177610
Postadres: Geert Grooteplein-Zuid 106525 GA Nijmegen
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6525GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Leon Assink
E-mail: Leon.Assink@radboudumc.nl
Telefoon: +31 650008361
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.radboudumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189916
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een marktconsultatie van het Radboudumc met betrekking tot de Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg).

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend) met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het hierboven omschreven project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

De ontvangen informatie zal door het Radboudumc, indien opportuun, gebruikt worden om haar aanbestedingsstukken voor de Europese aanbesteding vorm te geven.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nijmegen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Radboudumc is op zoek naar partijen die de komende jaren toegevoegde waarde kunnen leveren aan de dienstverlening van het Radboudumc. In eerste instantie betekent dit het snel kunnen voorzien in de vraag naar kwalitatief goede, tijdelijke Flexibele arbeidskrachten. De gecontracteerde partijen moeten aantoonbaar kunnen en willen aansluiten op de inhuurprocessen en dynamische inhuurbehoefte van het Radboudumc. ​​​​

Het Radboudumc is voornemens om:

a) de Opdracht als één geheel in de markt te zetten, en;

b) hiervoor twee (2) partijen te contracteren die in de volle breedte Flexibele arbeidskrachten kunnen leveren.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/02/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2021