Usługi - 604592-2019

20/12/2019    S246

Malta-Malta: Udostępnienie raportów krajowych MedCOI zawierających ogólne informacje na temat dostępności usług medycznych w kraju pochodzenia

2019/S 246-604592

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EASO
Miejscowość: Malta
Kod NUTS: MT MALTA
Państwo: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5804
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Azyl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udostępnienie raportów krajowych MedCOI zawierających ogólne informacje na temat dostępności usług medycznych w kraju pochodzenia

Numer referencyjny: EASO/2019/768
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zapewnienie raportów krajowych MedCOI zawierających ogólne informacje na temat dostępności usług medycznych w kraju pochodzenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: MT MALTA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem świadczenia usług będzie Malta (w odniesieniu do spotkań w Malcie, zob. część 2 specyfikacji technicznej, pkt 4.2)), siedziba wykonawcy lub inna lokalizacja uznana za konieczną.

II.2.4)Opis zamówienia:

EASO zamierza nabyć udostępnienie raportów krajowych MedCOI zawierających ogólne informacje na temat dostępności usług medycznych w kraju pochodzenia.

EASO zamierza wszcząć otwartą procedurę w celu zawarcia wielokrotnej umowy ramowej w systemie kaskadowym. Umowa ramowa zostanie zawarta w formie oddzielnych, lecz takich samych umów z maksymalnie 3 wykonawcami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Okres wykonania zadań określonych w umowie może zostać 3-krotnie automatycznie przedłużony o 12 miesięcy, chyba że jedna ze stron prześle pisemne powiadomienie o przeciwnej treści, przy czym druga strona powinna otrzymać powiadomienie 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba EASO, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: contracts@easo.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrunewalrd
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4302-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019