Услуги - 604612-2019

20/12/2019    S246

Люксембург-Люксембург: Услуги за лаборатория за медицински анализи

2019/S 246-604612

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-4059
Факс: +352 4303-2532
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за лаборатория за медицински анализи

Референтен номер: CJ-PRQ 19/016
II.1.2)Основен CPV код
85145000 Услуги, предоставяни от медицински лаборатории
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът на Европейския съюз желае да бъдат предоставени услуги за лаборатория за медицински анализи за неговия персонал.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85148000 Услуги, свързани с медицински анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Максимум общо 1 500 проби годишно (максимум 1 300 проби взети в помещенията на Съда за медицински прегледи преди назначаване на работа и годишни медицински прегледи, и до 200 проби, взети директно в помещенията на доставчика на услуги за годишни медицински прегледи).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 133-325748
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Услуги за лаборатория за медицински анализи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Ketterthill SA
Град: Belvaux
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 400 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 400 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2019