Služby - 604612-2019

20/12/2019    S246

Luxembursko-Luxemburg: Laboratórne služby zamerané na lekárske analýzy

2019/S 246-604612

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-4059
Fax: +352 4303-2532

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Laboratórne služby zamerané na lekárske analýzy

Referenčné číslo: CJ-PRQ 19/016
II.1.2)Hlavný kód CPV
85145000 Služby poskytované zdravotníckymi laboratóriami
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súdny dvor Európskej únie má v úmysle zabezpečiť pre svojich zamestnancov laboratórne služby zamerané na lekárske analýzy.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85148000 Lekárske rozbory
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Celkovo maximálne 1 500 odobratých vzoriek ročne (maximálne 1 300 vzoriek odobratých v priestoroch Súdneho dvora – v prípade prehliadok pred nástupom do zamestnania a ročných lekárskych prehliadok, a maximálne 200 vzoriek odobratých priamo v priestoroch poskytovateľa služieb – v prípade ročných lekárskych prehliadok).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 133-325748
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Laboratórne služby zamerané na lekárske analýzy

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
11/12/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Ketterthill SA
Mesto/obec: Belvaux
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 400 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 400 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/12/2019