Bygge og anlæg - 604629-2019

20/12/2019    S246

Danmark-Odense: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 246-604629

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: H. Skjøde Knudsen A/S
CVR-nummer: 17442449
Postadresse: Blækhatten 27
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Schroll Telefon:
E-mail: msk@skjode.dk
Telefon: +45 27221712
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://byggeprojekt.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fabbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://byggeprojekt.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

"Udbud af 2 fagentrepriser vedrørende levering af præfabrikerede betonelementer og badekabiner til byggefelt 1.4 Øst Familieboliger - FAB, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

H. Skjøde Knudsen A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 2 fagentrepriser vedrørende:

1) Levering af præfabrikerede badekabiner og

2) Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
45262300 Betonarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Lavsenvænget 1, Gartnerbyen, 5200 Odense V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af 2 fagentrepriser til opførelse af 46 nøglefærdige familieboliger

De 2 fagentrepriser består i hovedtræk af følgende:

- 644 - Badekabiner:

- Levering af præfabrikerede badekabiner.

- 645 - Elementer:

- Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner,

- Levering og montering af betonelementer, herunder:

— Bagmurselementer i beton,

— Sandwich facadeelementer med gradueret farver,

— Lejlighedsskel i beton,

— Dækelementer for etageadskillelse og tagdæk,

— Indstøbning af el-dåser m.v,

— Udsparinger for VVS installationer.

- Montage af badekabiner, som leveres af anden leverandør,

- Levering og montering af betontrapper i trapperum,

- Levering og montering af altanplader og understøttende vægge herfor,

- Levering og montering af 7 talselementer for altangange, samt altangene,

- Levering og montering af trappetårn og elevatortårn.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/01/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 4.10.2013, samt de forpligtelser og krav til kvalitetssikring, der påhviler en almen boligorganisation, eksempelvis bekendtgørelse nr. 773 af 27.6.2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen i forhold til prækvalifikation er 20 kalenderdage fra dagen efter underretning om valg af prækvalificerede til opgaven. Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019